Sefydliad Teulu Ashley

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerffili, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Conwy, Dinas Caerdydd, Gwynedd, I gyd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Ddinbych, Sir Fynwy, Sir Gar, Sir Penfro, Sir y Fflint, Torfaen, Wrecsam, a Ynys Môn

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Ewch i wefan Sefydliad Teulu Ashley i gael manylion dyddiadau cau.

 

 

Mae Sefydliad Teulu Ashley (Sefydliad Laura Ashley gynt) yn elusen gofrestredig yn y DU a sefydlwyd gan Syr Bernad Ashley a’i wraig Laura Ashley yn dilyn llwyddiant brand Laura Ashley. Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn falch o weithio gyda Sefydliad Teulu Ashley i ddyrannu ei gyllid yng Nghymru.

Ethos Sefydliad Teulu Ashley yw atgyfnerthu cymunedau gwledig yn bennaf, o ran yr agweddau cymdeithas ac amgylcheddol yn ogystal â rhoi yn ôl i’r cymunedau a oedd wedi helpu’r teulu i ddatblygu’r cwmni yn llwyddiant rhyngwladol.

Mae Sefydliad Teulu Ashley yn arbennig o awyddus i ariannu gwaith yn ardaloedd gwledig Canolbarth Cymru, sef ble y cafodd cwmni ‘Laura Ashley’ effaith sylweddol ar yr economi leol a llesiant cymdeithasol ei phobl, gyda mwy o gyfleoedd cyflogaeth ac ysbryd tîm gwerthfawr y gweithlu.

Yn ogystal â hyn, mae Sefydliad Teulu Ashley yn awyddus i gael ceisiadau gan brosiectau celfyddydau a chymunedol bach yng Nghymru ac yn croesawu cynigion gan amgueddfeydd/sefydliadau cymunedol ac ysgolion uwchradd i gael cyllid am bynciau sy’n ymwneud â’r celfyddydau.

Y grantiau sydd ar gael

Gall sefydliadau wneud cais am grantiau rhwng £500 a £10,000

Pwy all wneud cais?

Elusennau, sefydliadau a grwpiau cymunedol anghorfforedig sydd â chyfansoddiad neu gylch gorchwyl a diben elusennol.
Dyrennir cyllid i brosiectau ar sail budd a gwerth a chaiff pob prosiect ei ystyried yn unigol.

Sut i wneud cais?

Dylid gwneud ceisiadau yn uniongyrchol drwy wefan Sefydliad Teulu Ashley.

Noder nad yw Sefydliad Teulu Ashley yn ariannu’r canlynol:

  • Unigolion
  • Mentrau busnes
  • Prosiectau tramor
  • Prosiectau ym maes crefydd
  • Prosiectau sy’n gysylltiedig â dawns
  • Ariannu ysgolion yn uniongyrchol
  • Dyfarnu cyllid ar gyfer gweithgareddau a gynhaliwyd eisoes
Ymgeisiwch nawr
Sefydliad Teulu Ashley

Diogelu ein hanes lleol

Darllen mwy

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg