Grwpiau trydydd sector yn gyrru neges uchel ac yn groch

Mae elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru yn galw i arianwyr flaenoriaethu darparu ariannu craidd a phartneriaethau mwy hirdymor.

Dyna’r neges gref, glir a ddaeth allan o sgwrs fawr Sefydliad Cymunedol Cymru gyda’r sector.

Cyfarfu tîm Sefydliad Cymunedol Cymru a dros 100 o grwpiau cymunedol ac elusennau i wrando a dysgu am eu heriau.

Cyhoeddir y darganfyddiadau yn yr adroddiad Yn Uchel ac yn Groch heddiw.

Mae grwpiau trydydd sector Cymru yn gweithio mewn sefyllfa o gryn sialens gyda diffyg ariannu o Ymddiriedolaethau a Sefydliadau’r Deyrnas Gyfunol a thoriadau mewn arian cyhoeddus. Er bod y cyhoedd yng Nghymru yn hael, mae llawer yn byw ar gyflogau is na chyfartaledd y DG.

Gyda’r cefndir heriol hwn, clywodd Sefydliad Cymunedol Cymru mai’r ddau gam a fyddai yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf oedd mwy o ariannu craidd i alluogi grwpiau i gynnal a darparu gwasanaethau a phartneriaethau ariannu mwy hirdymor.

Dywedodd Richard Williams, prif weithredwr, Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Mae’n bwysig ein bod ni’n deall pa un yw’r ffordd orau o sianelu ein cefnogaeth wrth gyflwyno grantiau ac adeiladu cysylltiadau. Drwy wrando ar grwpiau cymunedol ac elusennau ar hyd a lled Cymru, rydym ni wedi derbyn negeseuon clir iawn am y gefnogaeth sydd ei angen.

“Nid cronfa arloesi arall nac ariannu hael yn y tymor byr sydd ei angen. Y gwir angen ydi rhaglenni sydd yn ariannu yn y tymor hir ac sydd yn rhoi cefnogaeth i’w diben craidd i’w galluogi i weithio yn effeithio gyda’u cymunedau.

“Bydd y canfyddiadau hyn yn siapio sut rydym ni yn gweithio yn y dyfodol. Cynhaliwyd y sgyrsiau yma cyn i’r feirws gyrraedd. Heb amheuaeth, mae pethau wedi gwaethygu ers hynny gyda llawer o grwpiau yn ymladd er mwyn parhau. Mae’r negeseuon a glywsom yn fwy perthnasol nag erioed ac yn bwysig i’w rhannu.”

Gallwch lawrlwytho’r adroddiad yma.

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu