Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Yn Sefydliad Cymunedol Cymru, mae ein hymrwymiad yn mynd y tu hwnt i ddarparu cymorth ariannol i’n grwpiau; Rydym yn ymdrechu i rymuso sefydliadau, yn enwedig o ran llywodraethu.

Gan gydnabod y rôl ganolog y mae llywodraethu yn ei chwarae, fe wnaethom sefydlu adran Pecyn Cymorth Grant ar ein gwefan, gyda ffocws penodol ar lywodraethu. Mae’r pecyn cymorth hwn yn adnodd cynhwysfawr, gan arwain grwpiau trwy eu dyletswyddau sy’n ymwneud â pholisïau, dogfennau, gofynion rheoleiddiol allweddol, a disgwyliadau cyllidwyr, gan osod safon sylfaenol yr ydym yn ei chynnal yn Sefydliad Cymunedol Cymru.

Yn ystod y 12-18 mis diwethaf, oherwydd dylanwadau allanol, mae ein rhaglenni wedi cefnogi ffoaduriaid, ceiswyr lloches, ac unigolion o gymunedau diwylliannol amrywiol.

Y tu hwnt i gymorth ariannol, gwnaethom geisio sicrhau bod gan y sefydliadau rydym yn eu cefnogi arferion diogelu cadarn. Fel rhan o’n proses ymgeisio, gwnaethom ofyn am gopïau o Bolisïau Diogelu grwpiau, gan ddatgelu angen gwell gwybodaeth a dealltwriaeth, yn enwedig yng nghyd-destun Cymru.

Datgelodd ein hymgysylltiad â’r grwpiau hyn bryderon sy’n ymestyn y tu hwnt i ddiffiniadau confensiynol o gam-drin, gan gwmpasu cydraddoldeb rhywiol, agweddau pontio’r cenedlaethau, eithafiaeth, radicaleiddio, a masnachu pobl.

Mewn ymateb i’r mewnwelediadau hyn, buom yn cydweithio â’r tîm Diogelu yn WCVA (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru) a Chyngor Ffoaduriaid Cymru i drefnu Gweithdy Diogelu ym mis Tachwedd 2023. Targedwyd y gweithdy hwn yn benodol ar grwpiau sy’n gweithio o fewn cefndiroedd diwylliannol amrywiol.

Roedd y mynychwyr, yn cynnwys ymgeiswyr llwyddiannus ac aflwyddiannus i’n rhaglenni, yn cynnwys ymddiriedolwyr, aelodau pwyllgor, a chyfarwyddwyr – unigolion sy’n ganolog i gyfrifoldebau diogelu o fewn eu sefydliadau. Nod y gweithdy oedd nid yn unig eu harfogi â gwybodaeth ond hefyd annog rhannu profiadau a phryderon i adeiladu rhwydwaith cefnogol.

Cynhaliwyd y gweithdy wyneb yn wyneb yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, a denodd y cyfranogwyr yn bennaf o Gaerdydd a’r ardaloedd cyfagos, gyda’r mynychwyr hefyd yn ymuno o Abertawe a Chasnewydd. I gydnabod rhwystrau iaith, penodwyd cyfieithwyr i sicrhau cyfathrebu effeithiol.

Roedd y sesiwn gyntaf, a gynhaliwyd gan CGGC, yn gyflwyniad rhyngweithiol yn pwysleisio pwysigrwydd diogelu, nodi’r rhai sydd angen eu diogelu, ac yn amlinellu elfennau hanfodol ymateb diogelu effeithiol.

Ymgysylltodd y cyfranogwyr yn weithredol, gyda CGGC yn cyfeirio at adnoddau gwerthfawr fel ap Gweithdrefnau Diogelu Cymru ac yn tynnu sylw at y gefnogaeth sydd ar gael gan eu tîm. Nod yr ymdrech gydweithredol hon yw meithrin diwylliant o arferion llywodraethu a diogelu cadarn, gan sicrhau bod sefydliadau mewn sefyllfa dda i lywio’r heriau y gallent ddod ar eu traws yn eu hamgylcheddau gwaith amrywiol.

Roedd yr ail sesiwn, a hwyluswyd gan Gyngor Ffoaduriaid Cymru, yn llwyfan gwerthfawr i grwpiau ymchwilio’n ddyfnach i brofiadau y tu hwnt i gwmpas y cyflwyniad cychwynnol. Roedd y segment rhyngweithiol hwn yn annog trafodaethau agored ar oresgyn heriau sy’n unigryw i weithio gyda chefndiroedd diwylliannol amrywiol. Roedd mynychwyr yn rhannu anecdotau, gan greu fforwm ar gyfer datrys problemau ar y cyd.

Roedd un drafodaeth yn troi o gwmpas y dasg cain o gyfathrebu â’r genhedlaeth hŷn bod cosbi plant yn gorfforol wedi’u gwahardd yng Nghymru. Mewn llawer o ddiwylliannau, bernir bod disgyblaeth gorfforol yn dderbyniol neu’n angenrheidiol ar gyfer cynnal disgyblaeth, gan greu newid diwylliannol sylweddol i rai cymunedau amrywiol. Rhoddodd y sgwrs arweiniad a chymorth hanfodol, gan gynnig mewnwelediadau ar lywio’r naws ddiwylliannol hon a sicrhau integreiddiad cytûn o arferion o fewn cyd-destun Cymru.

Yn ogystal, rhannodd y cyfranogwyr straeon sy’n tynnu sylw at anghydraddoldebau rhywedd, gan daflu goleuni ar achosion lle mae menywod yn cael eu cam-drin oherwydd credoau diwylliannol neu arferion sy’n mynd yn groes i gyfraith y DU. Pwysleisiodd hyn yr heriau cymhleth y mae sefydliadau yn eu hwynebu wrth fynd i’r afael â normau diwylliannol a allai wrthdaro â fframweithiau cyfreithiol, gan annog trafodaethau meddylgar ar strategaethau i hyrwyddo cydraddoldeb a diogelu o fewn cymunedau amrywiol.

Roedd sesiwn Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn gatalydd ar gyfer sgyrsiau ystyrlon, meithrin dealltwriaeth, ac ysbrydoli atebion cydweithredol. Dangosodd bwysigrwydd creu mannau ar gyfer deialog, lle gall sefydliadau ddysgu o brofiadau ei gilydd a chydweithio tuag at adeiladu cymunedau cynhwysol a chefnogol.

Rydym wrth ein bodd yn rhannu’r profiad cyfoethog a gawsom o gynnal gweithdy ar gyfer grwpiau amlddiwylliannol. Daeth amrywiaeth y cyfranogwyr â chyfuniad unigryw o safbwyntiau, gan feithrin amgylchedd o ddysgu a dealltwriaeth a rennir.

Trwy’r ymdrech hon, rydym nid yn unig yn rhannu gwybodaeth werthfawr ond hefyd wedi cael mewnwelediad dwfn i’r naws ddiwylliannol a’r dulliau amrywiol a rannodd pob cyfranogwr.
Roedd yn brofiad gwirioneddol oleuedig sydd wedi ehangu ein gorwelion ac wedi dyfnhau ein gwerthfawrogiad o gyfoeth amrywiaeth ddiwylliannol. Rydym yn falch iawn ein bod wedi hwyluso’r cyfle hwn ac rydym yn gyffrous am yr effaith gadarnhaol y mae wedi’i chael ar ein tîm a’r cyfranogwyr.

Mae’r gweithdy hwn wedi atgyfnerthu ein hymrwymiad i feithrin cynwysoldeb a chydweithio, ac edrychwn ymlaen at ymdrechion yn y dyfodol sy’n dathlu ac yn croesawu amrywiaeth.

Cymerwch olwg ar ein pecyn cymorth grantiau yma.

News

Gweld y cyfan
Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…