Mae Dathliad cyntaf Cylch Rhoi Sylfaenwyr Prifysgol Aberystwyth yn codi £11,575

Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru wrth eu bodd bod Dathliad Diwrnod Sylfaenwyr Prifysgol Aberystwyth yn Llundain wedi codi £11,575 ar gyfer achosion elusennol yn y Brifysgol.

Ddydd Gwener, y 27ain o Dachwedd, ymunom ein lluoedd â Phrifysgol Aberystwyth, a thrwy’n partneriaeth â Sefydliad Pears, fe greodd amrywiad arloesol ar ein thema o Gylchoedd Rhoi. Y nawfed yn ein cyfres o gynlluniau peilot Cylch Rhoi oedd y noswaith, ac fe’i mynychwyd gan aelodau o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, cyn-fyfyrwyr nodedig, a chyfeillion a chefnogwyr y brifysgol.

Siaradodd y dramodydd, y cyfarwyddwr a’r cynhyrchydd, Ed Thomas, a anrhydeddwyd fel Cymrawd Prifysgol Aberystwyth yn 2014, am y rhan bwysig oedd gan y brifysgol wrth greu ei gyfres drosedd ddwyieithog, Hinterland. Roedd hyn yn cynnwys rhaglen benodedig i ddatblygu sgiliau a phrofiadau gwaith ar gyfer myfyrwyr Aber. O fod wedi gweld buddion hyn drosto’i hun, fe aeth Thomas ati i annog gwesteion i gefnogi amgylchedd dysgu myfyrwyr Aberystwyth a’u rhagolygon bywyd y tu hwnt i’r brifysgol.
Diolch i lwyddiant y Cylch Rhoi, dyfarnwyd grantiau o dan y tri chategori a ganlyn:

Cyfle i Fyfyrwyr – bwrsariaethau bychain i helpu i dalu costau teithio a lletya ar gyfer lleoliadau gwaith a gweithdai.

Lles a Llesiant Myfyrwyr – profodd sesiynau am ddim er mwyn cael gwared â straen yn ystod cyfnod yr arholiadau ym mis Ionawr yn llwyddiannus iawn, a chaiff y rhain eu hailadrodd ym mis Ebrill a mis Awst.

Cronfa Caledi – mae’r dyfarndaliadau hyn yn sicrhau nad oes yn rhaid i neb adael y brifysgol oherwydd caledi ariannol. ‘Llynedd, gwnaed 50 o ddyfarndaliadau caledi, oedd yn gwneud cyfartaledd o £570, i helpu myfyrwyr i gwblhau’u haddysg, a rhoddwyd 70 yn rhagor o ddyfarndaliadau ar gyfer bwyd.

Diolchodd Is-ganghellor y Brifysgol, April McMahon, i gyn-fyfyrwyr a chefnogwyr y Brifysgol, gan egluro, “Mae’n anrhydedd inni gael partneriaeth a chefnogaeth y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn ein nod unedig o ddathlu ac o hyrwyddo dyngarwch. Cynhaliodd y Sefydliad grwpiau ffocws gyda’n myfyrwyr sy’n derbyn ei amrywiol ysgoloriaethau i ddysgu mwy am werth y buddsoddiadau hyn; cydnabu ein rhodd gwaddol mawr diweddaraf drwy anrhydeddu’r cyn-fyfyriwr, Peter Hancock, â Gwobr Ddyngarwch glodfawr; a thrwy bartneriaeth Sefydliad Pears, y mae wedi cerdded ochr yn ochr â ni wrth inni gynnal ein Cylch Rhoi cyntaf.

“Mae’r agwedd o alluogi ac o roi yn ôl wedi bod yn ffordd o fyw i Aber ers ein dechreuad. Dywedodd ein Prifathro cyntaf un, Thomas Charles Edwards: “Mae Colegau gwych yn dod yr hyn yr ydynt drwy agor eu giatiau i bawb.” Roedd hynny’n beth anhygoel i’w ddweud yn ôl yn 1885 – ac fe olygai mai y ni oedd un o’r prifysgolion cyntaf un i roi ysgoloriaethau ar gael i unrhyw un oedd â’r ddawn i lwyddo, ni waeth o ble yn y byd roeddynt yn dod, p’un ai eu bod yn ddynion neu’n ferched, na pha gefndir neu grefydd a allai fod ganddynt. Roedd hon yn farn eithriadol o flaengar, ac rydym yn falch iawn o’r traddodiad hwnnw, ac mae’n dal yn rhan o’r hyn a wna Brifysgol Aberystwyth yn arbennig heddiw.”

Ar gyfer ein degfed digwyddiad Cylch Rhoi, rhoddwn y cyfle i bobl sy’n caru Cymru roi yn ôl i Gymru. Ddydd Llun, y 25ain o Ionawr (Dydd Santes Dwynwen), lansiom Gylch Rhoi Byd-eang ar-lein cyntaf Cymru er budd cymunedau Cymreig.

Bydd y £5,000 cyntaf a godir yn derbyn arian cyfatebol, bunt am bunt, gan Sefydliad Pears ac fe’i rhoddir fel grantiau i bump o sefydliadau ym Mhatagonia, Gogledd America, Cymru a Llundain. Bydd unrhyw arian a godir y tu hwnt i’r nod cychwynnol o £5,000 yn cael ei roddi’n awtomatig i’r Gronfa i Gymru, a bydd Y Gronfa Loteri Fawr yn rhoi’r un swm fel arian cyfatebol.

News

Gweld y cyfan
Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd