Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Daeth grwpiau cymunedol ynghyd i wneud cais am gyfran o’r gronfa grantiau eleni gan Gronfa Gymunedol Uchel Siryfion Gwent.

Cynhaliwyd digwyddiad 2024 ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn Nhŷ Penallta yn Hengoed, gyda 10 grŵp yn gwneud cais am grant i gefnogi eu prosiect.

Mae ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn bartneriaeth rhwng Cronfa Gymunedol Uchel Siryfion Gwent, Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Sefydliad Cymunedol Cymru i ddyfarnu grantiau o hyd at £5,000 i grwpiau cymunedol ledled Gwent.

Mae’r digwyddiad hwn yn cynnwys fformat rhoi grantiau arloesol sy’n galluogi pobl leol i flaenoriaethu atebion i faterion lleol a chefnogi prosiectau ar lawr gwlad.

Roedd y digwyddiad yn arddangos 8 grŵp a oedd â phum munud yr un i gyflwyno eu prosiect, gyda phob cyflwyniad yn cael ei sgorio gan y grwpiau eraill. Roedd fformat y digwyddiad yn caniatáu i grwpiau gyfleu eu straeon yn eu ffordd eu hunain a rhannu eu hegni a’u hymrwymiad i wella bywydau yng Ngwent.

Eleni, roedd £1,000 ychwanegol ar gael i’r grwpiau y pleidleisiwyd eu bod wedi rhoi’r cyflwyniad gorau ar y diwrnod, a aeth i Glwb Ffermwyr Ifanc Gwent a ReWild Play.

Eleni, dyfarnwyd grant aml-flwyddyn i Ganolfan TOGs, a fydd yn eu helpu gyda’u cynllunio tymor hir a’u cynaliadwyedd.

Mae Cronfa Gymunedol Uchel Siryfion Gwent yn gweithio’n galed i adeiladu cymunedau mwy diogel yng Ngwent trwy gefnogi prosiectau sy’n mentora ac yn ysbrydoli pobl ifanc i gyflawni eu potensial a chodi ymwybyddiaeth o ganlyniadau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i ddathlu gwaith caled ac ymroddiad gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol sy’n gwneud cymaint i wella bywydau pobl yng Ngwent.

Dywedodd Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Unwaith eto, dangosodd y digwyddiad Eich Llais, Eich Dewis amrywiaeth anhygoel o brosiectau sy’n helpu i wella bywydau pobl ifanc yn eu cymuned leol.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhoi llwyfan i grwpiau cymunedol rannu eu straeon, yn aml trwy eiriau’r bobl y maent yn eu cefnogi. Mae’n grymuso pobl leol i flaenoriaethu atebion i faterion lleol.

Roedd yn wych clywed sut mae sefydliadau cymunedol yng Ngwent yn ymroddedig i wneud gwahaniaeth ym mywydau plant a phobl ifanc ac rydym yn falch o allu cefnogi’r holl grwpiau a gymerodd ran gyda chyllid.”

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Jeff Cuthbert:

“Rwy’n falch o gefnogi Cronfa Uchel Siryf Gwent sy’n helpu i sicrhau bod grwpiau cymunedol ar lawr gwlad yn cael cyllid hanfodol i gefnogi pobl ifanc yn eu hardal.

Trwy greu cyfleoedd i blant a phobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau ystyrlon, rhoi lle diogel iddynt a wyneb diogel yn eu cymunedau, a chynnig cefnogaeth iddynt gan fentoriaid sy’n oedolion, gallwn helpu i atgyfnerthu ymddygiad da a meddwl yn gadarnhaol.

Roedd yn wych gweld ymrwymiad, ymroddiad ac ysgogiad cynifer o grwpiau sy’n gweithio i wneud gwahaniaeth i’r bobl ifanc yn eu cymunedau, ac rwy’n falch bod pawb wedi gallu derbyn cyllid a fydd yn eu helpu i fwrw ymlaen â’u prosiectau.”

Dywedodd yr Athro Simon J. Gibson, CBE, DL, Uchel Siryf Gwent 2023-24:

“Mae Eich Llais Eich Dewis yn ddigwyddiad unigryw sy’n amlygu ymdrechion amhrisiadwy sefydliadau sy’n ymroddedig i dywys pobl ifanc ar lwybrau bywyd cadarnhaol ledled Gwent. Fel Uchel Siryf Gwent, rwy’n falch iawn o gynnal y digwyddiad hwn, sy’n casglu sbectrwm o brosiectau cymunedol sy’n canolbwyntio ar rymuso pobl ifanc â chyfleoedd trawsnewidiol.

Mae canmoliaeth arbennig yn mynd i’r sefydliadau sydd wedi sicrhau cyllid, ac mae fy niolch diffuant yn ymestyn i’r holl gyfranogwyr a rannodd eu naratifau egnïol, emosiynol ac ysbrydoledig.

Mae Cronfa Gymunedol yr Uchel Siryfion yn parhau i fod yn gadarn yn ein hymrwymiad i feithrin y traddodiad hanfodol hwn o wneud grantiau tryloyw, gan sicrhau cefnogaeth barhaus i sefydliadau sy’n cynorthwyo pobl ifanc i greu llwybrau bywyd boddhaus ac adeiladol.”

Roedd y sefydliadau a dderbyniodd grantiau yn nigwyddiad 2024 fel a ganlyn:

  • Canolfan TOGs
  • Canolfan Pontydd
  • Clwb Ffermwyr Ifanc Gwent
  • Cadetiaid Môr Torfaen
  • Grŵp Teulu a Chymuned
  • Chwarae ReWild
  • Cylch Trefol
  • Cadetiaid Awyr Nantyglo & Blyna

News

Gweld y cyfan
Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Anrhydeddu sêr Hollywood a dyngarwr lleol am eu cyfraniadau eithriadol i gymunedau Gogledd Cymru

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…