Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Nod Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent yw sicrhau bywyd gwell a mwy diogel i bobl Gwent drwy gefnogi mentrau a phrosiectau cymunedol sy’n lleihau troseddu a gwella diogelwch cymunedol.

Cliciwch yma i weld y rhai sy’n derbyn grantiau o’r digwyddiad Eich Llais, Eich Dewis eleni.

Gallwch gysylltu ag Uchel Siryf Gwent drwy’r dolenni isod:

Uchel Siryf presennol Gwent

Roedd Malgwyn Davies yn byw ac yn cael ei addysgu yn ardal Maesteg a oedd bryd hynny yn Sir Forgannwg. Dechreuodd ei yrfa ym 1963 gyda chwmni o Gyfreithwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr a dechreuodd hyfforddi fel gweithrediaeth gyfreithiol. Symudodd i Gyngor Sir Fynwy yn 1969, gan drosglwyddo wedyn i’w olynydd i Gyngor Sir Gwent. Yn ystod y cyfnod hwn, cymhwysodd fel Cyfreithiwr ac, ar ôl sawl dyrchafiad, fe’i penodwyd yn Ddirprwy Brif Weithredwr. Ym 1995 daeth yn Brif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a oedd newydd ei ffurfio, gan ymddeol yn 2006. Yn ogystal â’i gyflogaeth brif ffrwd, mae wedi cyflawni dyletswyddau eraill, yn bennaf ymhlith y rheini, bu’n Glerc Awdurdod Heddlu Gwent; Ysgrifennydd Cwmni Cynghorau Hyfforddi a Menter Gwent a De-ddwyrain Cymru; Cadeirydd Caerffili ac wedyn Cynghorau St John Gwent; Swyddog Canlyniadau etholiadau Seneddol ac etholiadau eraill: Clerc Rhaglawiaeth Gwent am dros 20 mlynedd ac, ers ymddeol, Cadeirydd Gofal Hosbis Dewi Sant am bron i 12 mlynedd.

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent