Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn dod hwyl y Nadolig i Bentrebane

Mae grŵp cymunedol yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig y brifddinas yn gallu mwynhau parti Nadolig; diolch i rodd bonws gan sefydliad elusennol Cymreig.

Collodd Pentrebane Zone ger Fairwater werth £200 o fwyd i’r parti Nadolig pan wnaeth y rhewgell dadrewi yn anfwriadol yn gynharach ym mis Rhagfyr. Mae’r ganolfan yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr o’r gymuned ac mae’n darparu cefnogaeth i bobl o bob oed yn yr ardal; o addysgu sgiliau gwaith coed a garddio i ddarparu prydau poeth a gwasanaeth banc bwyd FareShare ar gyfer y rhai sy’n cael trafferth â thlodi.

Roedd y ganolfan wedi bod yn cynllunio parti Nadolig am fisoedd ar ôl gorfod canslo’r digwyddiad y llynedd oherwydd diffyg arian, pan gafodd eu rhewgell ei ddadmer yn ddamweiniol a chafodd £200 o fwyd ei golli.

Roedd yn ergyd anferth i’r grŵp a oedd yn gobeithio cynnal cinio Nadolig cymunedol i drigolion o bob oed, yn ogystal â groto Siôn Corn ar gyfer y plant. Dynodir Pentrebane fel un o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru, gyda thlodi parhaus, a byddai llawer o’r rhai sy’n defnyddio’r gwasanaeth fel arall yn cael trafferth i ddathlu’r Nadolig gyda pharti eu hunain.

Ar ôl clywed am helynt Pentrebane Zone, fe gynigodd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru rhodd ychwanegol o’i gronfeydd i helpu’r grŵp i sicrhau y gallent gael y parti Nadolig. Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn elusen sy’n rheoli arian gan ddyngarwyr ac yn rhoi grantiau i brosiectau cymunedol ledled Cymru. Mae’r Sefydliad eisoes wedi ariannu prosiectau Pentrebane Zone, gan gynnwys ardal garddio ac offer gwaith coed. Clywodd am y gwirfoddolwyr yn cael eu gorfodi i ganslo’r parti Nadolig yn ystod ymweliad gan un o’i ymddiriedolwyr.

Wrth siarad am y rhodd, dywedodd Sam Holt, gwirfoddolwr Pentrebane Zone: “Roeddem wrth ein bodd i glywed am y gefnogaeth ychwanegol gan Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. Bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r teuluoedd sy’n defnyddio’r ganolfan y Nadolig hwn. Rydym hefyd wedi cael rhywfaint o gefnogaeth bersonol gan Gynghorwr Neil McEvoy i’n helpu i gyrraedd ein targed codi arian, fel y gallwn ddod a thipyn o hwyl i blant yn y Groto Santa.”

Parhaodd Sam; “Mae Pentrebane Zone yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau yma ac yn dangos y rhyfeddodau y gall criw o bobl leol eu gwneud yn eu cymuned pan fyddant yn rhoi eu calon ynddo. Mae’n fy ysbrydoli ac wedi gwneud i mi gredu yn y gymdeithas leol.”

Meddai Richard Williams, Prif Weithredwr y Gymdeithas Gymunedol yng Nghymru: “Mae Pentrebane Zone yn enghraifft wych o sut mae grŵp yn cryfhau eu cymuned ac yn cwrdd ag anghenion lleol – yn aml ar gyllideb fach neu wirfoddol. Maent yn deall eu heriau a’u huchelgais, ac maent yn gweithio’n galed i fynd i’r afael â materion allweddol a chyflawni dyheadau pobl yn eu cymdogaethau. Dyma’r math o brosiectau y mae ein rhoddwyr y Sefydliad yn ei helpu, sydd yn cael effaith go iawn ar bobl yng Nghymru. Roeddem yn falch o allu camu i mewn a rhoi hwb i’r parti Nadolig cymunedol hwn yn y ffordd yma gyda rhodd ychwanegol a dymuno Nadolig Llawen i bawb sydd yn cymryd rhan. “

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu