Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

“Rydw i wedi rhoi cynnig ar bopeth ond alla i ddim dod o hyd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn Ymddiriedolwr. Oni bai mod i’n gallu dod o hyd i rywun, dwi’n poeni am ddyfodol ein clwb.’

Geiriau cadeirydd elusen lleol yr wythnos hon, gan ffonio Sefydliad Cymunedol Cymru i ofyn am help.

Mae’n lun cynyddol gyffredin, a phryderus, sy’n wynebu grwpiau cymunedol ledled Cymru. Ac mae hyn yn arbennig o wir am grwpiau sy’n gweithio gyda phobl hŷn.

Mae Cymru’n wynebu her gwirfoddoli. Un mawr. A gallai’r sgil-effeithiau fod yn enfawr i’n gwasanaethau cyhoeddus a’n cymunedau.

Dywedodd WCVA fis diwethaf fod 90% o grwpiau sy’n cymryd rhan yn eu harolwg wedi profi problemau recriwtio gwirfoddolwyr yn ystod y chwe mis diwethaf. Dywedodd 31% fod yr heriau yn ‘ddifrifol’.

Mae hyn yn rybudd mawr y dylem gymryd sylw ohono ar frys. Mae’n arwydd sicr bod rhai o’n gwasanaethau cymunedol mwyaf gwerthfawr yn mynd i drafferthion difrifol.

Roedd y sgwrs a gefais yn weddol nodweddiadol o’r hyn y mae cydweithwyr ar draws y trydydd sector yn ei glywed fwy a mwy. Mae’r elusen y siaradais â hi yr wythnos hon yn cynnig achubiaeth gymdeithasol i bobl hŷn yn eu cymuned, gan helpu i’w cysylltu â ffrindiau a’u cadw’n actif.

Y broblem? Mae eu bwrdd ymddiriedolwyr yn lleihau oherwydd oedran a salwch ac, er gwaethaf popeth y maent wedi’i geisio, ni allant ddod o hyd i Ymddiriedolwyr newydd.

Mae’r dyfodol yn bryderus gan fod nifer o’r ymddiriedolwyr presennol yn hŷn ac yn wynebu heriau iechyd. Ni fyddai unrhyw un o ddefnyddwyr eu gwasanaeth yn gallu ysgwyddo cyfrifoldeb ymddiriedolwyr. Ac ar ben hynny i gyd, mae eu banc lleol wedi cau, sydd bellach yn golygu taith 30 milltir i gynnal eu busnes bancio.

Roedd Cadeirydd y bwrdd yn teimlo’r pwysau a mynegodd ei bryder am ddyfodol y grŵp. Mae’n faich mawr i’w chario – heb ymddiriedolwyr bydd gwasanaethau fel hyn yn cau a bydd aelodau’r grŵp yn colli eu hachubiaeth gymdeithasol, uchafbwynt eu hwythnos.

Dywedais wrth yr elusen am y gefnogaeth sydd ar gael gan ei gyngor gwirfoddol sirol lleol a fydd yn ei helpu i hyrwyddo swyddi ymddiriedolwyr ar wefan Gwirfoddoli Cymru.

Yn fwy cyffredinol, mae angen i ni weld mwy o hyrwyddo’r gefnogaeth sydd ar gael i Ymddiriedolwyr. Mae angen i ni helpu ein cymdeithas a’n gwasanaethau cyhoeddus i gydnabod a gwerthfawrogi cyfraniad enfawr gwirfoddolwyr at les pobl a chymunedau.

Ni allwn fforddio i gymryd yn ganiataol ein gwirfoddolwyr a’r gwahaniaeth y maent yn ei wneud.

Os ydych chi’n profi problem debyg, neu’n adnabod rhywun sydd, cysylltwch â’ch cyngor gwirfoddol sirol lleol i weld sut y gallwn ni helpu.

News

Gweld y cyfan
Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Y galon mor bwysig a’r meddwl wrth greu ymddiriedolwyr ymroddedig

Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd