Beth sydd angen i chi ei wybod am Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa argyfwng costau byw

 

Ym mis Gorffennaf 2022, dywedodd 30% o bobl yng Nghymru fod eu sefyllfa ariannol yn cael effaith negyddol ar eu hiechyd corfforol, a nododd dros 43% eu bod yn cael effaith negyddol ar eu hiechyd meddwl.

Wrth i’r argyfwng costau byw barhau i waethygu, bydd yn cael effaith eang ar bob agwedd ar fywyd a gwaith yng Nghymru. Rydym eisoes yn gweld galw cynyddol am gyllid wrth i wasanaethau geisio addasu ac ehangu i fynd i’r afael â’r angen y maent yn ei weld yn eu cymunedau lleol.

Y trydydd sector yw’r glud sy’n dal ein cymunedau ynghyd. Mae’n darparu cefnogaeth barhaus lle mae gwasanaethau statudol yn dod i ben ac mae’n hyblyg ac yn addasadwy i anghenion newidiol pobl leol ond, nid yw wedi dianc rhag effaith costau cynyddol fel rhent a chyfleustodau.

Rydym felly yn falch iawn o allu agor Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw, mewn partneriaeth â Newsquest Media Group. Rydym wedi cael cefnogaeth hael gan Lywodraeth Cymru, Sefydliad Steve Morgan, Sefydliad Waterloo, Sefydliad Moondance, Dŵr Cymru, Dragon Taxi’s, Wind2, NatWest Bank Plc a nifer o roddion gan y cyhoedd.

Yn dilyn pandemig y coronafeirws, rydym yn wynebu argyfwng arall sy’n effeithio ar bob un ohonom. Rydym i gyd yn gweld costau cynyddol treuliau fel bwyd, tanwydd a chyfleustodau. Mae’r argyfwng presennol hwn wedi cyfuno â chostau rhent cynyddol, diffyg tai fforddiadwy a chwyddiant sy’n cyrraedd uchafbwynt o 41 mlynedd. Anaml iawn y mae’r ffactorau hyn i gyd yn cael eu cyfateb gan gynnydd cyfatebol mewn incwm, sy’n golygu bod pobl yn ei chael hi’n anodd mwy nag erioed i dalu costau byw.

Felly, mae’n bwysig, wrth i ni lansio’r gronfa hon, ein bod yn rheoli disgwyliadau’r rhai a allai fod yn ceisio ymgeisio. Hoffem gefnogi pawb, ond mewn gwirionedd, mae hynny’n dasg amhosibl.
Am y rheswm hwnnw, rydym wedi dewis cefnogi sefydliadau sy’n rhedeg prosiectau sy’n cynnig yr effaith fwyaf. Sefydliadau a fydd yn cefnogi unigolion a theuluoedd y tu hwnt i’r gwasanaeth y maent yn ei ddarparu, gan eu helpu i adeiladu rhwydweithiau cymorth a fydd yn gwella gwytnwch tymor hwy i’r dyfodol.

Rydym yn gobeithio y bydd y cyllid yn fwy na dim ond ‘plastr glynu’ felly rydym wedi dewis cynnig cefnogaeth tymor hwy i weithgareddau a gwasanaethau grŵp yn hytrach na grantiau tymor byr i unigolion.

Er enghraifft, bydd y gronfa yn blaenoriaethu ceisiadau gan grwpiau sy’n darparu gwasanaethau sy’n cynnig cefnogaeth barhaus fel clwb cinio wythnosol i bobl hŷn. Mae’r math hwn o wasanaeth nid yn unig yn darparu pryd poeth a maethlon mewn amgylchedd cynnes a diogel ond mae hefyd yn cynnig cymorth ychwanegol sy’n galluogi ei gleientiaid i adeiladu rhwydweithiau cryfach o ffrindiau tra hefyd yn cyfeirio at asiantaethau eraill.

Rydym yn awyddus i gefnogi gwaith sy’n galluogi pobl i orffen eu hwythnos gydag ychydig mwy o arian yn eu poced i’w helpu i reoli eu gwariant yn well. Mae croeso i sefydliadau sy’n rhedeg prosiectau sy’n cynnig cymorth i unigolion o ran lles, grantiau a chyngor budd-daliadau, neu gymorth i gael dyled dan reolaeth, wneud cais.

Nid yw’r gronfa hon yn gronfa generig. Trwy hyn rydym yn golygu na allwn gynnig grantiau i grwpiau lle nad yw cefnogaeth teuluoedd ac unigolion sy’n wynebu caledi a/neu argyfwng oherwydd costau byw, yn ganolbwynt allweddol i’w gwaith.

Er enghraifft, ni allwn ystyried:

  • ceisiadau i gefnogi costau craidd canolfan gymunedol/clwb chwaraeon/clwb ieuenctid/theatr neu glwb drama ac ati.
  • ceisiadau gan grwpiau sy’n darparu bwrsariaethau/grantiau i unigolion neu deuluoedd.
  • ceisiadau gan sefydliadau sy’n darparu cymorth iechyd meddwl neu gwnsela.
  • ceisiadau sy’n gofyn am gyllid i roi cymhorthdal i gostau gweithgareddau i aelodau.

Gan fod y gronfa hon wedi’i sefydlu’n benodol i ariannu grwpiau sy’n cefnogi’r rhai sydd mewn angen critigol o ganlyniad uniongyrchol i’r argyfwng costau byw, byddwn yn eich annog i gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch cymhwysedd.

Gallwch ddarllen meini prawf llawn y gronfa ac archebu galwad gyda Swyddog Grantiau i siarad â nhw yma.

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu