Cefnogi pobl ifanc ysbrydoledig i wireddu breuddwydion

Yr wythnos diwethaf cefais y fraint o wylio merch ifanc o Gymru yn hudo cynulleidfa o dros 500 o bobl gyda’i stori – gan arddangos yn berffaith mor werthfawr yw cefnogi pobl ifanc i wireddu eu breuddwydion.

Roedd Catlin Nedahl yng nghinio Dydd Gŵyl Ddewi yn neuadd fawreddog y Guildhall yn Llundain – ac yno i siarad am ei bywyd a’r gefnogaeth mae wedi cael gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

Cantores o Gaerffili ydi Caitlin sydd yn ddiweddar wedi llwyddo i sicrhau grant gan Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain. Bydd y gefnogaeth hon yn ei galluogi i gymryd y cyfle i fynd ar gwrs Cerddoriaeth Fasnachol ym Mhrifysgol Belmont, Nashville.

O’i geiriau cyntaf, distawodd y stafell oedd funudau ynghynt yn fwrlwm o sŵn. Roedd distawrwydd perffaith wrth iddi rannu ei stori am ddioddef amseroedd drwg yn yr ysgol, a rhoi hynny i’r ochr i ddilyn ei breuddwyd i ganu. Mae Sefydliad Cymunedol Cymru wedi gallu rhoi cynnig o gymorth iddi ar y ffordd.
Heb nodiadau, ac yn siarad o’r galon, roedd Caitlin wedi cysylltu â phob un yn y stafell fawr. Cysylltiad cryf fydd y cael ei gofio. Roedd yr effaith yn glir i weld wedyn, wrth i nifer fawr o rieni yn stafell ddod fyny ati, gan rannu straeon tebyg am eu plant eu hunain. Roedd amryw ohonynt yn eu dagrau. Testament yn wir o effaith anhygoel stori Caitlin.

Ar y noson hefyd clywsom gan Dion Lloyd, a rannodd ei stori am sut bu ychydig o gymorth gan Sefydliad Cymunedol Cymru ei helpu i’r pwynt ble mae o nawr wedi sicrhau rôl actio ar y teledu fel Wayne Rooney yn Rooney v Vardy a hefyd yn y rhaglen Channel 4 A Light In the Hall.

Byddwn ni wrth gwrs yn gobeithio bod straeon fel hyn yn ysbrydoli mwy o gefnogaeth fel bod mwy o bobl ifanc fel Caitlin a Dion yn gwireddu breuddwydion yn y dyfodol. Roedd yn noson wych ac mae ein diolch yn fawr i bawb wnaeth gefnogi ar y noson. Diolch o galon!

Bu’r Cinio yn glo i ddiwrnod prysur yn Llundain i dîm y Sefydliad gan i ni hefyd gynnal cyfarfod am ariannu elusennol yng Nghymru yn swyddfeydd ein partneriaid Brewin Dolphin.

Roedd fy nghyd-weithiwr Andrea Powell yn rhannu darganfyddiadau ein hadroddiad newydd ar dirwedd ariannu Ymddiriedaethau a Sefydliadau yng Nghymru – gan gynnwys rhai o’r sialensiau sy’n codi o achos y niferoedd uchel o elusennau digofrestredig.

Mae Cymru yn wynebu sialens enfawr o ddenu ariannu teg gan Ymddiriedaethau a Sefydliadau – i fod yn blaen, dydyn ni ddim yn cael ein siâr deg, er ein bod yn y wlad dlotaf yn y DU.

Yn y cyfarfod, gwelsom angerdd am gyd-weithio rhwng y sector ac arianwyr – mae angen nawr i symud o siarad am y trafferthion i gymryd camau ymlaen. Rydan ni yn edrych ymlaen at fod yn rhan o hyn.

Byddwn ni yn Sefydliad Cymunedol Cymru yn edrych ymlaen at barhau efo’r gwaith gyda phartneriaid yn yr wythnosau i ddod – croeso i rywun all help i ddod i gysylltiad â ni.

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu