Symud o hostel digartref i fyd busnes

CAERedigrwydd

“Mae Stephen wedi bod yn gwirfoddoli’n rhagweithiol ar brosiect adeiladu/garddio ers iddo fod yn rhan o’r prosiect ac mae wedi bod yn ymrwymedig iawn i fynychu sawl gwaith yr wythnos dros y ddwy flynedd diwethaf. Mae bellach yn barod i fynd ati i ddechrau ei fusnes ei hun ar raddfa fach ac adeiladu hwn i fyny eto.”

Aeth Stephen yn ddigartref yn 2014 ar ôl i’w berthynas â’i bartner chwalu. Roedd yn byw mewn hostel a bellach mae’n byw yn un o Dai â Chymorth Huggard. Dyfarnwyd grant o £750 drwy Huggard i brynu’r cyfarpar roedd ei angen arno i’w helpu i ddechrau ei fusnes adeiladu eto.

Cyn mynd yn ddigartref, roedd Stephen yn rhedeg cwmni adeiladu sefydledig yr oedd wedi’i ddatblygu o ddim byd. Cafodd y newid yn ei amgylchiadau personol effaith andwyol ar ei iechyd a’i lesiant cyffredinol a’i hunan-hyder. Chwalodd ei fusnes ac fe’i cafodd ei hun yn dibynnu ar fudd-daliadau salwch a gwasanaethau digartrefedd rheng flaen er mwyn cefnogi ei hun.

Mae’r grant wedi helpu Stephen i brynu cyfarpar er mwyn ei helpu i ddechrau ei fusnes yn y gymuned leol. Bydd hyn yn ei helpu i symud i ffwrdd o ddibynnu ar fudd-daliadau a dod yn fwy annibynnol yn ariannol.

Mae ailadeiladu ei fusnes wedi rhoi ymdeimlad gwych o bwrpas iddo ac mae’n gobeithio rhoi yn ôl i’r gymuned leol drwy gyflogi pobl yn yr ardal leol.

Stories

Buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol

Buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Adeiladu bywydau newydd i bobl ifanc

Adeiladu bywydau newydd i bobl ifanc

Cronfa Sir Gaerfyrddin

Diolch am fy ngalluogi i ddilyn fy mreuddwydion

Diolch am fy ngalluogi i ddilyn fy mreuddwydion

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Taclo rhwystrau gwaith i gymunedau lleiafrifol ethnig

Taclo rhwystrau gwaith i gymunedau lleiafrifol ethnig

Sefydliad Wesleyan