“Dydw i ddim yn gwybod ble fyddwn i heb Brosiect Undod, dydyn nhw ddim yn fy marnu, maen nhw’n caniatáu i mi fod yn fersiwn well ohonof fy hun.”

Mae NYAS Cymru yn helpu plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal ledled Cymru drwy hyrwyddo eu hawliau a gweithio i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed.

Cawsant gyllid tuag at eu prosiect Undod, sy’n ceisio torri’r cylch o blant sy’n cael eu geni i famau ifanc â phrofiad o ofal sy’n mynd i mewn i’r system ofal yng Nghymru.

Darparodd Project Unity weithdai i rieni ifanc sydd â phrofiad gofal, i’w helpu i ennill sgiliau y gellid eu cymhwyso ym mhob maes o fywyd i sicrhau bod y bobl ifanc hyn yn gwbl gymwys i wynebu pa bynnag fywyd a allai daflu atynt.

Nod y gweithdai oedd meithrin sgiliau ymarferol fel cyllidebu, coginio, ac uwchgylchu, a sgiliau meddal sy’n canolbwyntio ar ymwybyddiaeth ofalgar, lles a rheoleiddio emosiynol.

Fel rhan o’r sesiynau, rhoddwyd syniadau ac enghreifftiau i rieni ifanc o ffyrdd o helpu i adeiladu hunan-barch a chyngor ar sut i ddarparu profiadau plentyndod ystyrlon i’w plant er mwyn rhoi ymdeimlad cryf o hunan i’r plant, i’w galluogi i dyfu’n oedolion diogel, a thrwy hynny dorri cylch y cenedlaethau sy’n mynd i mewn i’r system ofal.

Un sy’n mynychu Project Unity yw Kate* sy’n 18 oed ac sydd wedi treulio ei bywyd cyfan yn y system ofal. Yn 4 oed cafodd ei mabwysiadu ond yn anffodus chafodd ei rhoi mewn gofal maeth.

Pan oedd hi’n 16 oed, rhoddodd enedigaeth i ferch fach a llwyddo i ddod â’i merch adref i fyw gyda hi. Roedd Kate mewn perthynas ymosodol ac roedd ei hunan-barch gwael yn golygu ei bod yn teimlo na allai adael y sefyllfa a cheisio cymorth.

Heb gael unrhyw deulu i droi atyn nhw, fe ddaeth hi’n ffrwgwd yn gyflym a dioddefodd o byliau o banig pan allan yn gyhoeddus gyda’i merch. Cyfeiriodd ei gweithiwr cymorth hi at NYAS a Prosiect Undod lle cafodd weithiwr prosiect ei dyrannu.

I ddechrau roedd Kate yn amharod i adael y tŷ ac yn teimlo y byddai’n teimlo ei bod yn cael ei barnu oherwydd ei chefndir a’r sefyllfa y mae hi wedi bod ynddi. Gwahoddodd Prosiect Undod hi i fod yn rhan o’i sesiwn grŵp lleol ar reoli iechyd a lles.

Cafodd ei hun gyda menywod ifanc eraill gyda phrofiadau tebyg iddi ac nid oedd bellach yn teimlo’n unig ond yn derbyn ac yn gwerthfawrogi ac yn fuan dechreuodd wneud ffrindiau. Roedd hwn yn gam enfawr i Kate wrth fagu ei hyder a chamu allan o’i pharth cysur.

O fod heb unrhyw rhwydwaith o gefnogaeth, mae Kate bellach wedi dod o hyd i gysylltiad a chwmnïaeth. Mae hi wedi datblygu ei sgiliau a’i hyder ac wedi dechrau mynd â’i merch i grŵp rhieni a phlant bach lleol sydd wedi gwella sgiliau cymdeithasol ei hun a’i merch.

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies