Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

“Mae’r Clwb Dyslecsia yn wych, fel bod yn rhan o deulu estynedig. Mae treulio amser gydag eraill sydd fel fi ac sy’n deall sut mae’n teimlo, yn rhoi hyder i mi.”

Mae Clwb Dyslecsia Abertawe yn cefnogi pobl ifanc â dyslecsia sy’n byw yn Abertawe, gan ddarparu cyfleoedd pwrpasol i wella eu hunanhyder, hunan-gred a hunan-barch.

Cawsant grant tuag at y gost o ddarparu clwb croesawgar, diogel ac addasedig wedi ei gyflenwi’n briodol i blant â dyslecsia. Ni fyddai llawer o’r plant sy’n mynychu’r sesiynau fel arall yn cael cyfle i gwrdd â’i gilydd ac i uniaethu â phobl ifanc ddyslecsig eraill sy’n wynebu heriau tebyg i’w hunain. Mae’r bobl ifanc sy’n mynychu’n aml yn dweud mai dyma beth maen nhw’n ei werthfawrogi fwyaf am y sesiwn.

Dywedodd un rhiant i blentyn sy’n mynychu’r sesiwn:

“Mae fy mab wedi mynychu ers y dechrau ac mae ei weld yn tyfu mewn hyder a gallu oherwydd y gweithgareddau a’r digwyddiadau a gynhaliwyd yng Nghlwb Dyslecsia Abertawe wedi bod yn anhygoel.

Mae fy mab yn dweud pa mor anhygoel yw bod yn rhan o “deulu” estynedig wedi’i amgylchynu gan bobl sy’n deall sut mae’n teimlo. Roedd gwylio ei hyder yn tyfu mewn sesiwn dringo – pan oedd arno ofn dringo’n uwch ond roedd ei gymheiriaid yn ei annog – yn ei helpu i gredu ynddo’i hun a’r hyn y gall ei gyflawni.

Mae Clwb Dyslecsia Abertawe yn rhoi cyfle i bob un ohonynt wneud pethau ymhlith pobl sy’n deall, ac mae pob un yn cefnogi ei gilydd.”

Cyd-sefydlodd Tina y clwb gan fod ganddi brofiad personol o’r heriau sy’n wynebu pobl ifanc:

“Ar ôl dau o blant dyslecsig, sylweddolais fod yr ysgol yn gallu bod yn her ac yn frwydr. Roeddwn i’n meddwl y byddai clwb lle gallen nhw gael hwyl ac archwilio rhoi cynnig ar weithgareddau nad ydyn nhw wedi’u gwneud o’r blaen, a chanfod eu bod nhw’n dda amdanyn nhw, yn ffordd wych o wella eu hunan-barch a’u hyder.”

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies