Cryfhau teuluoedd drwy ddod a chymuned at ei gilydd

Cronfa Budd Cymunedol CO2Sense

“Rydym yn mwynhau gweld y plant yn y ganolfan, dyma’r peth gorau sydd wedi digwydd yng Nghwm Aur.”

Mae Canolfan Deuluol Llanybydder yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai hynny sydd o dan anfantais o ganlyniad i ynysu gwledig, tlodi a diffyg hyder. Cafodd y ganolfan grant o £2,250 er mwyn ariannu ei phrosiect ‘Hwyl A Sbri’ sy’n helpu i leihau achosion o ynysu ac adeiladu rhwydweithiau sy’n pontio’r cenedlaethau rhwng teuluoedd a phreswylwyr y cartref ymddeol cyfagos.

Mae Canolfan Deuluol Llanybydder yn cynnig amgylchedd cefnogol a chyfeillgar i deuluoedd ddod i gyfarfod â theuluoedd eraill a chymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae cadarnhaol gyda’u plant.

Mae’n gweithio gyda rhieni er mwyn lleihau’r problemau a achosir gan ynysu, deiet gwael, problemau iechyd ac incwm isel drwy ddarparu amrywiaeth o weithgareddau, cyrsiau a gweithdai sy’n canolbwyntio ar y teulu.

Mae’r cyllid a gafwyd wedi galluogi’r ganolfan y gynnal ei phrosiect Hwyl A Sbri, gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau i’r teulu ynghylch garddio, ymarfer corff, bwyta’n iach, celf, crefft, darllen a gemau. Mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiannus wrth ymgysylltu â phreswylwyr y pentref ymddeol a theuluoedd y ganolfan. Mae wedi helpu’r trigolion i brofi gweithgareddau gwahanol a theimlo’n llai ynysig ac mae’r teuluoedd wedi dod yn agosach at ei gilydd drwy’r amrywiaeth o weithgareddau sydd ar gael.

Mae Hwyl A Sbri hefyd wedi annog teuluoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol ehangach megis y carnifal lleol, diwrnodau hwyliog a boreau coffi. Mae hyn wedi arwain at fwy o ysbryd cymunedol ac ymdeimlad o berthyn i’r oedolion a’r plant.

Stories

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Dwylo Dros y Môr 2020

Dwylo Dros y Môr 2020

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru