Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

“Dydw i ddim wedi gwneud unrhyw beth fel hyn ers yr ysgol gynradd. Mae’n wir yn fy ngwthio allan o’m parth cysur. Roeddwn i ei angen.”

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithio i wella iechyd corfforol a meddyliol, cyflogadwyedd, gwerth cymdeithasol a chyfranogiad ar lawr gwlad trwy weithgareddau awyr agored.

Cawsant grant tuag at eu Rhaglen Cyflogadwyedd Gwent sy’n helpu pobl ifanc i ennill yr hyder, y sgiliau a’r profiad gofynnol i wella eu siawns o sicrhau cyflogaeth yn y dyfodol.

Roedd y rhaglen yn targedu pobl ifanc heb fod mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant, gan ganolbwyntio’n benodol ar y rhai a oedd wedi bod neu a oedd mewn perygl o fod yn droseddwyr ifanc. Derbyniodd y prosiect atgyfeiriadau gan y gwasanaethau cymdeithasol, Gyrfa Cymru, cymdeithasau tai ac elusennau eraill sy’n cefnogi pobl ifanc yng Ngwent.

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi llunio’r prosiect i sicrhau ei bod yn rhoi’r cyfle i’r rhai sydd â’r angen mwyaf i gymryd rhan mewn rhaglen weithgareddau anturus tra’n ennill cymhwyster sy’n gysylltiedig â gwaith. Mae hefyd wedi helpu i wella eu hiechyd corfforol a meddyliol wrth ennill gwerthfawrogiad o’r amgylchedd naturiol o’u cwmpas.

Dywedodd sefydliad sy’n cyfeirio pobl ifanc at y rhaglen:

“Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored nid yn unig wedi rhoi persbectif newydd ar gyfleoedd gwaith mewn gweithgareddau awyr agored, ond mae wedi galluogi ein pobl ifanc i gydnabod nad ydyn nhw’n unigryw yn eu brwydrau mewn bywyd sydd wedi eu helpu i adeiladu cryfder yn eu lles meddyliol a’u hyder. Mae hefyd wedi eu helpu i adnabod sgiliau newydd sydd yn ei dro wedi rhoi ymdeimlad newydd o hunan iddyn nhw!”

 

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint