Cefnogi pobl ifanc ag anableddau dysgu

Cronfa Plant a Phobl Ifanc

Cefnogi pobl ifanc ag anableddau dysgu

“I bobl sydd ag anableddau dysgu/awtistiaeth, gall y cyfnod ‘pontio’ deimlo fel pe baech yn sefyll ar ymyl clogwyn. Gall y rheini sydd wedi bod yn cael cymorth eu cael eu hunain heb ofal na chymorth pan fyddant yn 18 oed. Bydd y Gweithiwr Pobl Ifanc yn gweithio gyda’r bobl ifanc sydd ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth yn ystod y cyfnod pontio yn yr ysgol, er mwyn sicrhau bod ganddynt lais yn eu dyfodol.”

Mae Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ymrwymedig i gynnal hawliau’r bobl sydd ag anableddau dysgu/awtistiaeth yn sir Pen-y-bont ar Ogwr. Dyfarnodd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru grant o £10,000 i Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn cyflogi gweithiwr Pobl Ifanc yn Gyntaf i helpu pobl sydd ag anableddau dysgu/awtistiaeth drwy’r cam ‘pontio’.

Mae’r grant wedi galluogi Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr i gyflogi gweithiwr Pobl Ifanc yn Gyntaf a fydd yn cefnogi pobl sydd ag anableddau dysgu/awtistiaeth drwy gynnal grwpiau trafod, cydgysylltu â darparwyr cyflogaeth a hyfforddiant ar eu rhan, cynnig arweiniad i rieni a darparu adnoddau cynllunio er mwyn helpu gyda’r cyfnod pontio.

Stories

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Dwylo Dros y Môr 2020

Dwylo Dros y Môr 2020

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru