Dathlu penblwydd arbennig… a partneriaeth

Flwyddyn ddiwethaf, fe gyhoeddom ni yn Sefydliad Cymunedol Cymru ein hadroddiad Ymdopi gyda Covid-19 yn olrhain sut i ni ddyrannu miliynau o bunnoedd i gynorthwyo elusennau bach a mawr i leddfu sgil-effeithiau pandemig Covid-19 ar gymunedau Cymru.

Rhanwyd dros £5.5m o grantiau rhwng mwy na 1,000 o grwpiau ar hyd a lled Cymru.

Roedd Cylchoedd Meithrin – darparwyr gofal plant ac addysg gynnar yn y Gymraeg – ymhlith rhai o’r elusennau gafodd fudd o’r gronfa.

Yr wythnos hon (o Fedi 13 i 17), mae Mudiad Meithrin yn cynnal ymgyrch i dathlu gwaith aelodau’r pwyllgorau rheoli gwirfoddol sy’n rhedeg Cylchoedd Meithrin, rhannu arfer da ac annog eraill i ymuno â nhw yn eu gwaith, a dweud diolch.

Dros hanner can mlynedd, mae Mudiad Meithrin wedi tyfu i fod yn sefydliad ymbarél a rhwydwaith cenedlaethol gan hwyluso gwasanaethau hwyliog i blant a’u teuluoedd trwy’r Gymraeg – o grwpiau rhieni a babanod anffurfiol i Gylchoedd Meithrin a meithrinfeydd dydd.

Er mwyn gwneud hyn, maent yn dibynnu ar rwydwaith cenedlaethol – miloedd o bobl – sy’n gwirfoddoli ar y pwyllgor rheoli gwirfoddol yn eu Cylch Meithrin lleol. Maen nhw’n cymryd cyfrifoldeb am bob agwedd ar fusnes Cylch Meithrin gan gynnwys cyflogaeth, iechyd a diogelwch a diogelu. Heb eu gwaith nhw, byddai’n amhosibl i’r Mudiad wneud eu gwaith yn effeithiol.

Does dim angen i unigolyn fod yn rhiant i fod yn aelod o bwyllgor ar Gylch Meithrin lleol – mae croeso i bawb. Mae mwy o wybodaeth yma.

Fel ariannwyr elusennol sy’n credu yn gryf mewn partneriaeth rydym ni yn Sefydliad Cymunedol Cymru yn cydweithio’n agos gyda Mudiad Meithrin ac yn falch o allu cefnogi’r ymdrechion i wneud gwahaniaeth a chreu mwy o siaradwyr Cymraeg ar draws cymunedau Cymru.

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu