Dros £5.5 miliwn o arian Covid-19 yn cael ei rannu gan Sefydliad Cymunedol Cymru

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru wedi rhannu mwy na £5.5 miliwn o arian i grwpiau ledled Cymru i’w helpu i gefnogi eu cymunedau lleol trwy’r pandemig Coronafeirws.

Mae maint y gefnogaeth argyfwng i’r trydydd sector yng Nghymru’n cael ei ddatgelu yn adroddiad Sefydliad Cymunedol Cymru ‘Ymdopi gyda Covid-19’ sy’n cael ei gyhoeddi heddiw.

Fel elusen annibynnol yng Nghymru, mae Sefydliad Cymunedol Cymru mewn lle da i helpu cymunedau i ymateb i argyfyngau lleol.  Er ei fod wedi hen arfer gwneud hynny o’r blaen mewn achosion lleol, dyma’r tro cyntaf iddo orfod gweithredu ar y fath raddfa er mwyn dod â chefnogaeth hanfodol i bobl o bob rhan o Gymru.

Lansiwyd Cronfa Gwytnwch Coronafeirws Cymru gydag £200,000 yn fuan ar ôl y cyfnod clo cenedlaethol cyntaf.  Diolch i roddion hael gan fusnesau a rhoddwr lleol, ac i bartneriaeth wych gyda’r Ymddiriedolaeth Argyfyngau Cenedlaethol, tyfodd y gronfa i £1 miliwn mewn ychydig dros bythefnos.

Er gwaethaf heriau’r cyfnodau clo a gweithio o gartref, roedd tîm Sefydliad Cymunedol Cymru’n gallu symud yn gyflym fel bod arian ar gael i grwpiau ledled Cymru a oedd yn addasu i gefnogi’r bobl fwyaf bregus yn eu cymunedau.

Mae’r adroddiad Ymdopi gyda Covid-19 yn rhoi ciplun o’r gwaith rhyfeddol y mae sefydliadau a grwpiau lleol wedi’i wneud i gefnogi eu cymunedau drwy’r pandemig hwn.

Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar y cyfnod rhwng Mawrth 2020 a Rhagfyr 2020 ac yn dangos sut yr oedd Sefydliad Cymunedol Cymru’n ymateb i’r heriau a ddaeth i ganlyn y pandemig a storïau twymgalon y rhai oedd wedi cael help.

Meddai Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Mae ein hadroddiad ‘Ymdopi gyda Covid-19’ yn casglu’r hyn rydyn ni wedi’i weld ac wedi’i ddysgu drwy’r pandemig hyd yma.  Mae’n stori o ysbryd dynol gwydn a chryf, cryfder gwirioneddol yma yng Nghymru.

Rydyn ni’n falch iawn o’r ffordd rydyn ni wedi ymateb i’r pandemig hwn, gan symud yn gyflym i gael grantiau i grwpiau ledled Cymru oedd yn addasu i gyfarfod ag anghenion gwahanol eu cymunedau yn wyneb Covid-19.

Gydol y cyfnod hwn, rydyn ni wedi dysgu llawer, nid yn unig am wydnwch cymunedau yng Nghymru, ond hefyd am ein rhan ni fel ariannwr a sut y gallwn gael yr effaith fwyaf.

Yn anffodus, mae’r pandemig yn dal yma a’r dyfodol yn ansicr, felly, fe fyddwn ni’n dal i gefnogi pobl ledled Cymru drwy’r cyfnod anodd hwn.

Rydyn ni’n gobeithio y bydd yr adroddiad yn annog pobl eraill i chwarae eu rhan i wneud yn siŵr y bydd cymunedau mwyaf bregus Cymru’n yn dal i dderbyn yr help y maen nhw gymaint o’i angen.

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu