Eich helpu i ddarparu gwasanaeth cyflawn i’ch cleientiaid

Yn ôl erthygl ddiweddar yn y Guardian, yn ystod y pandemig, cynyddodd nifer y bobl hynod gyfoethog yn y DU 11% i 25,771 – mwy o bobl nag a allai ffitio yn stadia pêl-droed Abertawe neu Wrecsam.

Mae dros 3 miliwn o bobl yn y DU wedi’u dosbarthu fel miliwnyddion doler (£750,000), cynnydd o 54% ar bum mlynedd yn ôl.

Er gwaethaf hyn, mae amcangyfrifon yn dod i’r casgliad bod y cyfanswm a roddwyd yn ddyngarol yn y DU yn yr un flwyddyn, sef £1.3 biliwn – sef 0.1% o gyfanswm y cyfoeth preifat. Pam? Yn bendant, nid oherwydd bod pobl Prydain yn angharedig. Yn wir, mae Mynegai Rhoi’r Byd y Sefydliad Cymorth Elusennau (CAF) yn rhestru’r DU yn y chweched safle yn fyd-eang ar gyfer gweithgarwch dyngarol a rhoi.

Nid yw unigolion cyfoethocaf y DU bryd hynny, yn rhoi fawr ddim yng nghyd-destun eu cyfoeth llwyr oherwydd y diffyg cyngor dyngarwch (neu ansawdd gwael) a gânt – mewn gwirionedd, mae llai nag 20% o gwmnïau cynghori proffesiynol y DU yn cynnig gwasanaeth o’r fath.

Er eu bod yn hoffi rhoi ac eisiau rhoi, dim ond lleiafrif sy’n cael eu cynghori ar sut i roi yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Rydym wedi canfod bod y rhai sy’n cael eu cynghori’n briodol yn tueddu i roi mwy, a phrofi mwy o foddhad personol o’u rhoi o ganlyniad. Nododd y pobl a arolygwyd gynnydd o 60% mewn ymddiriedaeth a boddhad â’r gwasanaeth a gawsant gan eu cynghorwyr pan oeddent yn teimlo bod y cyngor dyngarol a roddwyd yn gadarn ac yn gytbwys.

Ar yr ochr arall i bethau, mae mwy na thri chwarter y cynghorwyr yn dweud eu bod wedi sylwi ar effaith gadarnhaol i’w llinell waelod ar ôl cael trafodaethau dyngarol: dywedodd 60% ei fod wedi eu helpu i ddod o hyd i gleientiaid newydd, dywedodd 74% ei fod yn dyfnhau’r berthynas bresennol â chleientiaid a bod 63% yn ei chael yn caniatáu iddynt feithrin perthynas â theulu estynedig y cleient.

Hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch ddarparu gwasanaeth mwy cyflawn i’ch cleientiaid, o ran eu hanghenion dyngarol?

Drwy ein gwybodaeth a’n dealltwriaeth arbenigol o anghenion lleol mewn cymunedau ledled Cymru, gall Sefydliad Cymunedol Cymru gynghori ar roi elusennol a gweithio gyda chi i ddarparu ateb wedi’i deilwra, cost-effeithiol a threth-effeithlon i’ch cleientiaid, gan roi’r hyblygrwydd iddynt ddewis sut, pryd a ble y maent yn rhoi.

Rydym yn elusen, felly rydym yma i weld sut y gallwn eich helpu i wneud mwy dros eich cleientiaid presennol. Os credwn na allwn helpu anghenion penodol eich cleient, neu os credwn eu bod yn well eu byd yn gweithio gyda sefydliad gwahanol neu’n rhoi mewn ffordd wahanol, ni fydd y cyntaf i roi gwybod i chi.

I gael gwybod mwy am sut rydym yn gweithio gyda chynghorwyr proffesiynol, a sut y gallwn eich helpu i gefnogi eich cleientiaid yn well, cliciwch yma.

News

Gweld y cyfan
Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia