‘Eich Llais Eich Dewis’ yn helpu grwpiau cymunedol ar draws Gwent i gael £75,000 mewn grantiau

‘Eich Llais Eich Dewis’ yn helpu grwpiau cymunedol ar draws Gwent  i gael £75,000 mewn grantiau

Daeth grwpiau cymunedol o bob rhan o Went i Abertyleri ddydd Sadwrn 29 Chwefror i fidio am ran o bot grantiau gwerth tua £75,000 gan Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent.

Partneriaeth yw’r digwyddiad ‘Eich Llais Eich Dewis’ 2020 rhwng Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent, Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent a Sefydliad Cymunedol Cymru i rannu grantiau o hyd at £5,000 i grwpiau cymunedol ledled Gwent.

Roedd gan y digwyddiad ffordd newydd sbon o roi grantiau sy’n galluogi pobl leol i flaenoriaethu atebion i broblemau lleol a chefnogi prosiectau lleol.

Daeth 26 o grwpiau i gystadlu yn y digwyddiad, pob un yn cael dau funud i sôn am eu prosiect, a’r grwpiau eraill yn sgorio pob cyflwyniad. Roedd y prosiectau a oedd yn cael eu cyfrif yn taclo’r problemau pennaf yn derbyn rhan o’r pot grantiau £75,000. Oherwydd y ffordd yr oedd y digwyddiad yn cael ei redeg, roedd y grwpiau’n gallu cyflwyno’u storïau yn eu ffordd nhw eu hunain a hefyd rannu eu hegni ac ymrwymiad at wella bywydau yng Ngwent.

Eleni dyfarnwyd y grant cefnogi cynaliadwyedd 3 blynedd i Gymorth i Ferched Cyfannol. Roedd y grwpiau aflwyddiannus hefyd yn cael £500 hefyd rhag iddyn nhw fynd oddi yno’n waglaw.

Y dathliad hwn o gyflwyno grantiau yw uchafbwynt calendr Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent ac roedd yn ben llanw blwyddyn o godi arian gan Uchel Siryf presennol Gwent, Claire Clancy. Daeth cyfraniad sylweddol i’r pot grantiau hefyd oddi wrth Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Jeff Cuthbert.

Mae Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent yn gweithio’n galed i adeiladu cymunedau diogelach yng Ngwent trwy gefnogi prosiectau sy’n mentora ac yn ysbrydoli pobl ifanc i gyflawni’u potensial. Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i ddathlu’r gwaith caled ac ymroddiad y gwirfoddolwyr a’r grwpiau cymunedol sy’n gwneud cymaint i wella bywydau pobl Gwent.

Meddai Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol Cymru wrth sôn am y digwyddiad:

“Rydym yn credu fod Eich Llais Eich Dewis yn atgyfnerthu ein hymrwymiad i gyflwyno grantiau’n agored ac yn dryloyw ac mae’n nerthu pobl leol i flaenoriaethu atebion i broblemau lleol.

Un o’r pethau gwych am y digwyddiad hwn yw ei fod yn rhoi llwyfan i grwpiau cymunedol i rannu’u storïau, yn aml trwy eiriau’r bobl sy’n elwa’n uniongyrchol o’r prosiectau. Mae hefyd yn eu helpu i gyfarfod â grwpiau sy’n gwneud gwaith tebyg, a gobeithio, yn arwain at rannu syniadau a magu partneriaethau newydd.

Rydym eisiau diolch i bawb a gymerodd rhan am eu brwdfrydedd ac egni wrth iddyn nhw rannu’u storïau gyda ni heddiw.”

Meddai Claire Clancy, Uchel Siryf Gwent 2019 – 20;

“Mae Eich Llais Eich Dewis yn ddigwyddiad unigryw yn arddangos gwaith gwych grwpiau cymunedol ledled Gwent, a doedd eleni ddim yn eithriad.
Fel Uchel Siryf Gwent, mae’n bleser gwestia’r digwyddiad hwn sy’n dod â phrosiectau cymunedol amrywiol at ei gilydd o dan un to – pob un yn rhannu’r nod cyffredin o nerthu cymunedau lleol yng Ngwent.

Hoffwn longyfarch y grwpiau a lwyddodd i gael grant ac rwy’n cynnig fy niolchiadau i bawb a oedd yn bresennol ac a rannodd eu storïau egnïol, emosiynol ac ysbrydoledig.

Wrth i ni ddathlu deng mlynedd o Eich Llais Eich Dewis, rydym yn gobeithio parhau’r traddodiad balch o gynnig llwyfan i gyflwyno grantiau’n dryloyw i helpu cefnogi grwpiau cymunedol yng Ngwent am sawl blwyddyn eto i ddod.”

Y sefydliadau llwyddiannus yn nigwyddiad 2020 oedd:
• Band Tref Blaenafon
• Prosiect Adeiladu Pontydd
• Clwb Noddfa
• Cymorth i Ferched Cyfannol
• Dance Blast
• Cyfeillion Gwarchodfa Natur Leol Henllys
• G – Expressions
• HCT (Help Caring Team [Tîm Gofal Cymorth])
• Prosiect Celf Islwyn
• Made in Tredegar
• Ministry of Life
• Jame Masjid Canol Casnewydd
• Grŵp Ffocws Rhieni
• Ready Steady Go!
• RecRock
• Shaftesbury Youf Gang
• Hwb Torfaen

Mae rhagor am Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent yma.

News

Gweld y cyfan
Amser i wrando ar grwpiau cymunedol a’r gefngoaeth sydd ei angen

Amser i wrando ar grwpiau cymunedol a’r gefngoaeth sydd ei angen

Grwpiau trydydd sector yn gyrru neges uchel ac yn groch

Grwpiau trydydd sector yn gyrru neges uchel ac yn groch

Ceffyl da yw ewyllys

Ceffyl da yw ewyllys

Cymuned yn ystod COVID-19

Cymuned yn ystod COVID-19