Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerffili, Casnewydd, Ceredigion, Conwy, Dinas Caerdydd, Gwynedd, I gyd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Ddinbych, Sir Fynwy, Sir Gar, Sir Penfro, Sir y Fflint, Torfaen, Wrecsam, a Ynys Môn

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Rydym yn argymell eich bod yn cofrestru i dderbyn ein Cylchlythyr Grantiau i gael y gwybodaeth am grantiau eraill sydd ar gael i chi.

Mae Cronfa Croeso Cenedl Noddfa’n darparu cefnogaeth hanfodol ar gyfer pobl sydd wedi’u dadleoli gan wrthdaro a / neu erledigaeth o wledydd tramor ac sy’n chwilio am noddfa* yng Nghymru.

*Mae’n well gan Ddinas Noddfa y term ‘pobl yn chwilio am noddfa’ yn y rhan fwyaf o gyd-destunau, gan ei fod yn canolbwyntio ar bobl yn gyntaf yn hytrach na’u statws mewnfudo. Mae’n pwysleisio fod pobl yn chwilio am noddfa (diogelwch ac amddiffyniad), nid lloches yn benodol ac felly gellir ei ddefnyddio’n ehangach.

Byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau oddi wrth grwpiau sy’n gallu dangos gwybodaeth a dealltwriaeth gref o weithio o fewn y maes hwn yn y tymor hirach.  Ni all y Gronfa hon gefnogi grwpiau’n gweithio o fewn cymunedau neu grwpiau lleiafrifol sydd eisoes wedi’u sefydlu ac wedi’u setlo ac sydd eisiau gweithio gyda phobl yn chwilio am noddfa, nad oes ganddynt eisoes record amlwg o wneud hynny.

Cyn agor y gronfa ar gyfer y rownd gyntaf yn 2022, buom yn siarad â grwpiau sy’n gweithio gyda phobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru i ddarganfod beth oedd yr anghenion mwyaf hanfodol am gymorth. Bydd y Gronfa yn cefnogi bylchau lle nad oes cyllid arall ar gael fel arall, neu pan fo galw cynyddol yn dangos bod angen ehangu gwasanaeth.

Amlygodd ein dysgu yr anghenion mwyaf brys a chynyddol i bobl sy’n ceisio noddfa fel:

• Mynd i’r afael â’r trawma y mae pobl sy’n chwilio am noddfa yn ei wynebu, drwy ddarparu cefnogaeth emosiynol i wella iechyd meddwl a lles
• Cefnogaeth gydag integreiddio ac ymdeimlad o berthyn

Felly, mae Cronfa Croeso Cenedl Noddfa yn agored i geisiadau gan grwpiau sydd eisoes yn gweithio gyda phobl sy’n chwilio am noddfa i ddarparu gwasanaethau cymorth i fynd i’r afael â’r materion hanfodol hyn. Er enghraifft:

• Gwasanaethau cyfeillio
• Gwasanaethau dehongli/iaith
• Gweithgareddau cymunedol/hwb i bobl sy’n ceisio noddfa a’u teuluoedd ddod at ei gilydd
• Cefnogaeth trawma/emosiynol

DS. Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr. Enghreifftiau ydynt o’r math o brosiectau y bydd y gronfa hon yn eu cefnogi.

Rydym yn gwybod bod y sefyllfa’n dal i fod yn gyfnewidiol iawn, felly anogwn chi i ychwanegu eich llais drwy gysylltu â’r tîm drwy e-bost os oes gennych unrhyw gwestiynau neu wybodaeth a fydd yn helpu i lywio ein dealltwriaeth.

Y grantiau sydd ar gael

Gall sefydliadau sydd ag incwm blynyddol o dan £500,000 wneud cais am grantiau o hyd at £10,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd.

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw bod grwpiau’n gallu cynllunio ar gyfer y dyfodol a bod cael sicrwydd fod arian ar gael yn gallu rhoi’r hyder a sicrwydd i chi i ddatblygu’ch prosiect dros y tymor hir. Mae Cronfa Croeso Cenedl Noddfa’n cynnig y cyfle i grwpiau ymgeisio am arian ar gyfer un flwyddyn yn unig neu nifer o flynyddoedd hyd at 3 blynedd.

I gael eich ystyried ar gyfer grant tair blynedd, dylech gwblhau’r adran ychwanegol ar y ffurflen gais i ddangos sut rydych yn bwriadu datblygu’ch prosiect dros y cyfnod ariannu yr ymgeisir amdano. Bydd eich cais yn dal i gael ei ystyried ar gyfer cyllid un flwyddyn os na fyddwch yn llwyddiannus am grant nifer o flynyddoedd.

Ni allwn ariannu ar hyn o bryd

• Prosiectau bwrsariaeth sy’n darparu grantiau/arian parod /offer i unigolion
• Grwpiau sy’n gweithio gyda buddiolwyr o gefndiroedd amrywiol yn unig ac nad ydynt yn gweithio’n benodol gyda phobl sy’n chwilio am noddfa
• Prosiectau bwyd/cyflenwadau/offer/dillad lle mae eitemau’n cael eu dosbarthu i unigolion/teuluoedd – mae gennym gronfeydd eraill a fydd. Edrychwch ar ein tudalen grantiau yma i gael gwybodaeth am gyllid arall sydd ar gael.

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Mae’r Gronfa hon ar agor ar gyfer elusennau a sefydliadau cymunedol gyda chyfansoddiad yn benodol ar gyfer gweithio gyda phobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Grwpiau gyda chyfansoddiad
  • Elusennau Cofrestredig a Sefydliadau Corfforedig Elusennol
  • Cwmnïau cyfyngedig gan warant
  • Cwmnïau buddiannau cymunedol
  • Mentrau cymdeithasol

Sut i wneud cais?

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais ar lein sydd ar gael ar ein gwefan.

Noder:

  • Ni ddyfernir grantiau’n ôl-weithredol, h.y. am gostau a dynnir cyn derbyn ein llythyr cynnig grant, a dychwelwyd y telerau a’r amodau llofnodedig
  • Nid yw grantiau ar gael tuag at godi arian cyffredinol nac i gefnogi codi arian ar gyfer grwpiau ac elusennau eraill
  • Rhaid gwario’r grantiau’n llawn o fewn blwyddyn o dderbyn ein llythyr cynnig, oni bai eich bod yn derbyn cyllid aml-flwyddyn
  • Ar hyn o bryd ni all grwpiau sydd â grant gweithredol gan gronfa Cenedl Noddfa Croeso ailymgeisio nes bod y cyfnod grant hwnnw wedi dod i ben

Gwybodaeth bwysig am feini prawf y gronfa

Gallai meini prawf y gronfa hon newid.

Er mwyn sicrhau fod yr arian yn mynd ble mae gwirioneddol ei angen, rydym yn ymgynghori gyda Llywodraeth Cymru a sefydliadau sy’n cefnogi’n uniongyrchol bobl wedi’u dadleoli gan wrthdaro a / neu erledigaeth ac sy’n chwilio am noddfa i asesu eu hanghenion presennol ac ymlaen ar ôl hynny.

Byddwn mor hyblyg â phosibl i sicrhau fod arian  yn cyrraedd y sefydliadau hynny gynted â bo’n bosibl, a allai olygu ein bod angen newid meini prawf y gronfa yn y dyfodol.

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cysylltu trwy gân

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa True Venture

Conwy, Gogledd Cymru, Gwynedd

Cronfa Effaith Cynnal

Gogledd Cymru, Gwynedd, I gyd a Ynys Môn

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg