Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Powys

I gyd, a Powys

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon ar gau i geisiadau ar hyn o bryd. Mi fydd yn ail agor ar mis Awst 2022. Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau.

 

 

 

Nod Cronfa Degwm Powys yw darparu cymorth i grwpiau at ddibenion cymdeithasol, hamdden a dibenion elusennol eraill megis:

  • adfer Eglwysi, Capeli a neuaddau cymunedol/neuaddau pentref mewn sir
  • annog y celfyddydau
  • gweithgareddau cymdeithasol a hamdden
  • diogelu adeiladau hanesyddol
  • helpu sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael ag anfantais sy’n gysylltiedig â phobl sydd ar incwm isel neu’r rhieni sy’n sâl neu’n anabl

Yn 2020 cyhoeddodd Sefydliad Cymunedol Cymru ganfyddiadau ymchwil a wnaed gyda mwy na 100 o grwpiau cymunedol ar draws Cymru.  Amlygodd ein hadroddiad Yn Uchel ac yn Groch  fod elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru eisiau i arianwyr roi blaenoriaeth i arian craidd ac i bartneriaethau tymor hirach.  Rydym wedi defnyddio’r hyn a ddysgwyd yn yr adroddiad hwn i’n helpu i ffurfio Cronfa Degwm Powys a dangos i grwpiau ein bod yn credu yn eu dibenion craidd a’n bod ni eisiau eu cefnogi i weithio’n fwy effeithiol yn eu cymunedau yn y tymor hirach.

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw bod grwpiau’n allu cynllunio ar gyfer y dyfodol a bod cael sicrwydd fod arian ar gael yn gallu rhoi’r hyder a sicrwydd i chi i ddatblygu’ch prosiect dros y tymor hir.  Mae Cronfa Degwm Powys cynnig cyfle i grwpiau ymgeisio am arian am sawl blwyddyn, hyd at dair blynedd, ond bydd hefyd yn dal ati i gynnig arian ar gyfer prosiectau un flwyddyn neu eitemau cyfalaf bychain.

I gael eich ystyried ar gyfer grant tair blynedd, dylech gwblhau’r adran ychwanegol ar y ffurflen gais i ddangos sut rydych yn bwriadu datblygu’ch prosiect dros y cyfnod ariannu yr ymgeisir amdano.

Y grantiau sydd ar gael

  • Gall elusennau wneud cais am grantiau rhwng £1,000 a £5,000
  • Lle y ceir achos eithriadol ar gyfer cymorth, gellir dyfarnu grantiau o hyd at £10,000

Gellir dyfarnu grantiau cyfalaf er mwyn helpu sefydliadau gyda’r gwaith o brynu celfi ar gyfer adeiladau a’u cynnal a’u cadw.

Dyfernir grantiau refeniw er mwyn cefnogi sefydliadau gyda phrosiectau a gweithgareddau er budd trigolion Powys.

Pwy all wneud cais?

  • Sefydliadau nid er elw (e.e. Elusen Cofrestredig, Sefydliad Corfforedig Elusennol, Clwb neu Gymdeithas Anghorfforedig a Chwmni Buddiannau Cymunedol)
  • Sefydliadau sydd wedi’u lleoli yn Sir Powys a/neu brosiectau neu weithgareddau sydd wedi’u cynllunio’n benodol i wasanaethu trigolion Sir Powys
  • Eglwysi a chapeli

Sut i wneud cais?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Powys

Roeddwn yn teimlo’n ddiogel yn gwybod ei bod hi yma i ni

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg