Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Powys

I gyd, a Powys

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Y dyddiad cau yw dydd Llun 20fed Medi 2021 am 12pm

Nod Cronfa Degwm Powys yw darparu cymorth i grwpiau at ddibenion cymdeithasol, hamdden a dibenion elusennol eraill megis:

  • adfer Eglwysi, Capeli a neuaddau cymunedol/neuaddau pentref mewn sir
  • annog y celfyddydau
  • gweithgareddau cymdeithasol a hamdden
  • diogelu adeiladau hanesyddol
  • helpu sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael ag anfantais sy’n gysylltiedig â phobl sydd ar incwm isel neu’r rhieni sy’n sâl neu’n anabl

Yn 2020 cyhoeddodd Sefydliad Cymunedol Cymru ganfyddiadau ymchwil a wnaed gyda mwy na 100 o grwpiau cymunedol ar draws Cymru.  Amlygodd ein hadroddiad Yn Uchel ac yn Groch  fod elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru eisiau i arianwyr roi blaenoriaeth i arian craidd ac i bartneriaethau tymor hirach.  Rydym wedi defnyddio’r hyn a ddysgwyd yn yr adroddiad hwn i’n helpu i ffurfio Cronfa Degwm Powys a dangos i grwpiau ein bod yn credu yn eu dibenion craidd a’n bod ni eisiau eu cefnogi i weithio’n fwy effeithiol yn eu cymunedau yn y tymor hirach.

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw bod grwpiau’n allu cynllunio ar gyfer y dyfodol a bod cael sicrwydd fod arian ar gael yn gallu rhoi’r hyder a sicrwydd i chi i ddatblygu’ch prosiect dros y tymor hir.  Mae Cronfa Degwm Powys cynnig cyfle i grwpiau ymgeisio am arian am sawl blwyddyn, hyd at dair blynedd, ond bydd hefyd yn dal ati i gynnig arian ar gyfer prosiectau un flwyddyn neu eitemau cyfalaf bychain.

I gael eich ystyried ar gyfer grant tair blynedd, dylech gwblhau’r adran ychwanegol ar y ffurflen gais i ddangos sut rydych yn bwriadu datblygu’ch prosiect dros y cyfnod ariannu yr ymgeisir amdano.

Y grantiau sydd ar gael

  • Gall elusennau wneud cais am grantiau rhwng £1,000 a £5,000
  • Lle y ceir achos eithriadol ar gyfer cymorth, gellir dyfarnu grantiau o hyd at £10,000

Gellir dyfarnu grantiau cyfalaf er mwyn helpu sefydliadau gyda’r gwaith o brynu celfi ar gyfer adeiladau a’u cynnal a’u cadw.

Dyfernir grantiau refeniw er mwyn cefnogi sefydliadau gyda phrosiectau a gweithgareddau er budd trigolion Powys.

Pwy all wneud cais?

  • Sefydliadau nid er elw (e.e. Elusen Cofrestredig, Sefydliad Corfforedig Elusennol, Clwb neu Gymdeithas Anghorfforedig a Chwmni Buddiannau Cymunedol)
  • Sefydliadau sydd wedi’u lleoli yn Sir Powys a/neu brosiectau neu weithgareddau sydd wedi’u cynllunio’n benodol i wasanaethu trigolion Sir Powys
  • Eglwysi a chapeli

Sut i wneud cais?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

Ffurflen gais ar gyfer grwpiau
Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Powys

Roeddwn yn teimlo’n ddiogel yn gwybod ei bod hi yma i ni

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Castle Dairies

Caerffili a De Cymru

Cronfa Ddysgu Gweithredol Pears

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Buddsoddi Cymunedol Trivallis

De Cymru, I gyd a Rhondda Cynon Taf

Cronfa ‘Clybiau mewn Argyfwng’ gan Made By Sport

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg