Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Powys

I gyd, a Powys

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Rydym yn argymell eich bod yn cofrestru i dderbyn ein Cylchlythyr Grantiau i gael y gwybodaeth am grantiau eraill sydd ar gael i chi.

 

 

 

Nod Cronfa Degwm Powys yw darparu cymorth i grwpiau at ddibenion cymdeithasol, hamdden a dibenion elusennol eraill megis:

 • adfer Eglwysi, Capeli a neuaddau cymunedol/neuaddau pentref mewn sir
 • annog y celfyddydau
 • gweithgareddau cymdeithasol a hamdden
 • diogelu adeiladau hanesyddol
 • helpu sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael ag anfantais sy’n gysylltiedig â phobl sydd ar incwm isel neu’r rhieni sy’n sâl neu’n anabl

Yn 2020 cyhoeddodd Sefydliad Cymunedol Cymru ganfyddiadau ymchwil a wnaed gyda mwy na 100 o grwpiau cymunedol ar draws Cymru.  Amlygodd ein hadroddiad Yn Uchel ac yn Groch  fod elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru eisiau i arianwyr roi blaenoriaeth i arian craidd ac i bartneriaethau tymor hirach.  Rydym wedi defnyddio’r hyn a ddysgwyd yn yr adroddiad hwn i’n helpu i ffurfio Cronfa Degwm Powys a dangos i grwpiau ein bod yn credu yn eu dibenion craidd a’n bod ni eisiau eu cefnogi i weithio’n fwy effeithiol yn eu cymunedau yn y tymor hirach.

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw bod grwpiau’n allu cynllunio ar gyfer y dyfodol a bod cael sicrwydd fod arian ar gael yn gallu rhoi’r hyder a sicrwydd i chi i ddatblygu’ch prosiect dros y tymor hir.  Mae Cronfa Degwm Powys cynnig cyfle i grwpiau ymgeisio am arian am sawl blwyddyn, hyd at dair blynedd, ond bydd hefyd yn dal ati i gynnig arian ar gyfer prosiectau un flwyddyn neu eitemau cyfalaf bychain.

I gael eich ystyried ar gyfer grant tair blynedd, dylech gwblhau’r adran ychwanegol ar y ffurflen gais i ddangos sut rydych yn bwriadu datblygu’ch prosiect dros y cyfnod ariannu yr ymgeisir amdano.

Y grantiau sydd ar gael

 • Gall elusennau wneud cais am grantiau rhwng £1,000 a £5,000
 • Lle y ceir achos eithriadol ar gyfer cymorth, gellir dyfarnu grantiau o hyd at £10,000

Gellir dyfarnu grantiau cyfalaf er mwyn helpu sefydliadau gyda’r gwaith o brynu celfi ar gyfer adeiladau a’u cynnal a’u cadw.

Dyfernir grantiau refeniw er mwyn cefnogi sefydliadau gyda phrosiectau a gweithgareddau er budd trigolion Powys.

Pwy all wneud cais?

 • Grwpiau gyda chyfansoddiad/Cymdeithas Anghorfforedig
 • Elusennau Cofrestredig a Sefydliadau Corfforedig Elusennol (CIO)
 • Cwmni cyfyngedig dan warrant (nid er mwyn elw preifat)
 • Cwmnïau Budd Cymunedol (CIC)
 • Mentrau Cymdeithasol
 • Sefydliadau sydd wedi’u lleoli yn Sir Powys a/neu brosiectau neu weithgareddau sydd wedi’u cynllunio’n benodol i wasanaethu trigolion Sir Powys
 • Eglwysi a chapeli

Sut i wneud cais?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Powys

Roeddwn yn teimlo’n ddiogel yn gwybod ei bod hi yma i ni

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Effaith Cynnal

Gogledd Cymru, Gwynedd, I gyd a Ynys Môn

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg