Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Powys

I gyd, a Powys

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Mae'r gronfa hon yn cau ar 17 Mehefin 2024 am 12pm.

 

 

 

Cronfa Ymddiriedolaeth Elusennol sy’n cael ei gweinyddu gan Sefydliad Cymunedol Cymru yw Cronfa Deddf Eglwys Gymraeg Powys. Mae Cronfa yr Ymddiriedolaeth yn cael ei llywodraethu gan Ddeddf yr Eglwys Gymraeg 1914. Mae’r gronfa yn cefnogi:

 • Prosiectau sy’n cyfrannu at adnewyddu a chynnal eglwysi, capeli a neuaddau cymunedol/pentref yn y sir.
 • Prosiectau sy’n gweithio i fynd i’r afael ag anfantais er budd trigolion Powys
 • Prosiectau sy’n darparu gweithgareddau cymdeithasol a hamdden i drigolion Powys
 • Prosiectau sy’n annog y celfyddydau

Grantiau ar gael

 • Gall elusennau wneud cais am grantiau rhwng £1,000 a £5,000. Lle y ceir achos eithriadol ar gyfer cymorth, gellir dyfarnu grantiau o hyd at £10,000.

Gellir dyfarnu grantiau cyfalaf er mwyn helpu sefydliadau gyda’r gwaith o brynu celfi ar gyfer adeiladau a’u cynnal a’u cadw.

Pwy all wneud cais?

 • Eglwysi a sefydliadau dielw sy’n gweithio gyda thrigolion ardal Awdurdod Lleol Powys.

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n gallu dangos sut yn union y byddant yn bodloni amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, ac nad ydynt wedi cael cymorth gan y Gronfa hon o’r blaen.

Sut i wneud cais?

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais sydd ar gael ar ein gwefan.

Cofiwch:

 • ni roddir grantiau’n ôl-weithredol h.y. ar gyfer costau sydd eisoes wedi codi cyn derbyn ein
 • llythyr yn cynnig grant a chyn llofnodi a dychwelyd yr amodau a thelerau
 • nid yw grantiau ar gael i gefnogi codi arian ar ran grwpiau ac elusennau eraill
 • rhaid gwario’r grant yn llawn o fewn un flwyddyn o dderbyn ein llythyr o gynnig
 • rhaid i’r cais ddangos angen clir am gymorth ariannol, caledi ariannol neu anghenion
  cymorth ychwanegol
Ymgeisiwch nawr

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y safon ddisgwyliedig cyn gwneud cais

Dyma’r safonau gofynnol mae’n rhaid i sefydliad eu cyfarfod er mwyn bod yn gymwys i gael arian gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

Cliciwch yma
Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Powys
Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Powys

Roeddwn yn teimlo’n ddiogel yn gwybod ei bod hi yma i ni

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa True Venture

Conwy, Gogledd Cymru, Gwynedd

Cronfa Effaith Cynnal

Gogledd Cymru, Gwynedd, I gyd a Ynys Môn

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg