Cronfa Waddol Gymunedol Caerdydd

Dinas Caerdydd, a I gyd

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Nid ydym yn derbyn ceisiadau newydd ar hyn o bryd gan ein bod ni wrthi'n trosglwyddo i system grantiau newydd. Cliciwch Yma i gael mwy o wybodaeth. Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau a bod y cyntaf i glywed am yr ail-lansiad. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi, ond rydym yn gweithio'n galed i weithio'n fwy effeithlon a gwneud ymgeisio am grantiau yn haws ac yn gyflymach i chi.

Mae Cronfa Waddol Gymunedol Caerdydd yn ymbarél o gyllid a rhoddion sydd â’n nod penodol o wella addysg ac atgyfnerthu cymunedau yng Nghaerdydd.

Nod Cronfa Waddol Gymunedol Caerdydd yw darparu bwrsariaethau i unigolion sydd eu hangen e.e. ar gyfer ffioedd cwrs (lle nad oes cymorth arall ar gael) a grantiau tuag at gostau deunyddiau’r cwrs a gweithgareddau.Dylai ceisiadau fodloni o leiaf un o’r blaenoriaethau canlynol:

  • Cyrhaeddiad addysgol sy’n cynnwys dysgu gydol oes
  • Cymorth ar gyfer unigol talentog ar ffurf ysgoloriaethau, deunyddiau addysgol neu adnoddau eraill

Y grantiau sydd ar gael

  • Gall unigolion wneud cais am grantiau o hyd at £500

Pwy all wneud cais?

  • Myfyrwyr unigol, ar yr amod nad yw’r mentrau yn dod o dan ddarpariaeth statudol.

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n gallu dangos sut yn union y byddant yn bodloni amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, ac nad ydynt wedi cael cymorth gan y Gronfa hon o’r blaen.

Sut i wneud cais?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall meini prawf y gronfa cyn cwblhau eich cais.

Cronfa Waddol Gymunedol Caerdydd

Ni faswn wedi gallu fforddio cost y cwrs dawns… ond mi orffenais efo’r radd uchaf erioed

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Addysg Plwyf Rudbaxton

Canolbarth a Gorllewin Cymru, I gyd a Sir Penfro

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Gogledd Cymru, I gyd a Sir y Fflint

Cronfa Effeithiau Cymdeithasol Provident (Cymru)

De Cymru, I gyd, Merthyr Tudful a Pen-y-bont ar Ogwr