Cronfa Addysg Caerdydd a’r Fro

Bro Morgannwg, Dinas Caerdydd, a I gyd

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon ar gau i geisiadau ar hyn o bryd.

Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau.

 

 

Cronfa Waddol Cymunedol Caerdydd

Mae Cronfa Waddol Gymunedol Caerdydd yn ymbarél o gyllid a rhoddion sydd â’r nod penodol o wella addysg ac atgyfnerthu cymunedau yng Nghaerdydd. Nod y gronfa yw darparu bwrsariaethau i unigolion sydd eu hangen e.e. ar gyfer ffioedd cwrs (lle nad oes cymorth arall ar gael) a grantiau tuag at gostau deunyddiau’r cwrs a gweithgareddau. Dylai ceisiadau fodloni o leiaf un o’r blaenoriaethau canlynol:

  • Cyrhaeddiad addysgol sy’n cynnwys dysgu gydol oes
  • Cymorth ar gyfer unigol talentog ar ffurf ysgoloriaethau, deunyddiau addysgol neu adnoddau eraill

Y grantiau sydd ar gael

  • Gall unigolion wneud cais am grantiau o hyd at £500 y flwyddyn am hyd at 3 blynedd

Pwy all wneud cais?

Rhoddir blaenoriaeth i unigolion sy’n dilyn addysg bellach a fynychodd ysgol uwchradd yng Nghaerdydd neu sydd wedi byw yn ardal Awdurdod Lleol Caerdydd am o leiaf 5 mlynedd, ar yr amod nad yw’r mentrau’n dod o fewn darpariaeth statudol. Mae’n annhebygol y bydd y gronfa’n dyfarnu grantiau pellach i unigolion sydd wedi derbyn cefnogaeth o’r Gronfa hon o’r blaen.

Cronfa Caerdydd a Ysgolion y Fro

Nod Cronfa Ysgolion Caerdydd a’r Fro yw cefnogi’r canlynol:

  • Prosiectau sy’n cefnogi datblygiad addysgol plant o’r blynyddoedd cynnar i 18 oed
  • Prosiectau allgyrsiol mewn ysgolion sy’n cefnogi materion iechyd a byw’n iach

Y grantiau sydd ar gael

  • Gall sefydliadau wneud cais am grantiau hyd at £2,000 y flwyddyn am hyd at 3 blynedd

Pwy all wneud cais?

  • Ysgolion yn ardaloedd Awdurdod Lleol Caerdydd a Bro Morgannwg yn rhedeg prosiectau i hyrwyddo addysg sydd y tu allan i ddarpariaeth statudol. (E.e. clybiau ar ôl ysgol, clybiau brecwast, prosiectau garddio ac ati)
  • Elusennau a grwpiau dielw sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n mynychu ysgolion yn ardaloedd Awdurdod Lleol Caerdydd a Bro Morgannwg ar gyfer prosiectau / gweithgareddau y tu hwnt i ddarpariaeth y Cwricwlwm Cenedlaethol.

DS.Ar gyfer y ddwy gronfa, dylai ymgeiswyr ddangos yn union sut y byddant yn cwrdd ag amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, yn enwedig o ran angen ariannol a/neu gymdeithasol. Bydd cyllid yn cael ei flaenoriaethu i’r rheini a fyddai fel arall yn ei chael hi’n anodd cael gafael ar addysg oherwydd incwm teulu isel neu anabledd ac ati. Bydd prosiectau sy’n gweithio mewn ardaloedd o amddifadedd uchel a / neu’n gweithio gyda disgyblion nad ydynt yn draddodiadol yn ymgysylltu ag addysg yn cael eu blaenoriaethu.

Yn 2020 cyhoeddodd Sefydliad Cymunedol Cymru ganfyddiadau ymchwil a wnaed gyda mwy na 100 o grwpiau cymunedol ar draws Cymru.  Amlygodd ein hadroddiad Yn Uchel ac yn Groch  fod elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru eisiau i arianwyr roi blaenoriaeth i arian craidd ac i bartneriaethau tymor hirach.  Rydym wedi defnyddio’r hyn a ddysgwyd yn yr adroddiad hwn i’n helpu i ffurfio y gronfa yma a dangos i grwpiau ein bod yn credu yn eu dibenion craidd a’n bod ni eisiau eu cefnogi i weithio’n fwy effeithiol yn eu cymunedau yn y tymor hirach.

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw bod grwpiau’n allu cynllunio ar gyfer y dyfodol a bod cael sicrwydd fod arian ar gael yn gallu rhoi’r hyder a sicrwydd i chi i ddatblygu’ch prosiect dros y tymor hir.  Mae Cronfa Addysg Caerdydd a’r Fro yn cynnig cyfle i grwpiau ymgeisio am arian am sawl blwyddyn, hyd at dair blynedd, ond bydd hefyd yn dal ati i gynnig arian ar gyfer prosiectau un flwyddyn neu eitemau cyfalaf bychain.

Rydyn ni’n gobeithio gallu rhoi o leiaf un grant tair blynedd pob blwyddyn. I gael eich ystyried ar gyfer grant tair blynedd, dylech gwblhau’r adran ychwanegol ar y ffurflen gais i ddangos sut rydych yn bwriadu datblygu’ch prosiect dros y cyfnod ariannu yr ymgeisir amdano. Bydd eich cais yn dal i gael ei ystyried am gyllid blwyddyn os na fyddwch yn llwyddiannus gyda grant tair blynedd.

Sut i wneud cais?

Sicrhewch eich bod wedi darllen ac yn deall meini prawf y gronfa a’n safonau gofynnol cyn cwblhau eich cais

Cronfa Addysg Caerdydd a’r Fro

Ni faswn wedi gallu fforddio cost y cwrs dawns… ond mi orffenais efo’r radd uchaf erioed

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg