Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir Fynwy

Blaenau Gwent, I gyd, Sir Fynwy, a Torfaen

Mae’r rhaglen yma ar gau i geisiadau

Mae'r gronfa hon ar gau i geisiadau ar hyn o bryd. Mi fydd yn ail agor ar mis Awst 2022. Bydd ymgeiswyr yn cael eu hysbysu am y canlyniad o fewn 2 fis o'r dyddiad cau. Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru i'n Cylchlythyr Grantiau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau.

Mae Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir Fynwy yn rhoi cymorth ariannol i unigolion o ardal Gwent (yn benodol Sir Fynwy fel yr oedd yn bodoli yn 1956) sy’n dilyn llwybr addysg uwch/bellach neu hyfforddiant.

Gellir defnyddio’r cyllid ar gyfer y canlynol:

  • costau sy’n gysylltiedig ag ymgymryd ag addysg bellach/uwch gan gynnwys cyfarpar, deunyddiau, teithio dramor a ffioedd cwrs/arholiad
  • costau sy’n gysylltiedig â’r gwaith o baratoi i ymgymryd â chrefft neu waith proffesiynol gan gynnwys cyfarpar, deunyddiau a hyfforddiant

Y grantiau sydd ar gael

  • Gall ymgeiswyr wneud cais am grantiau o rhwng hyd a £1,000.

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw hi i unigolion allu cynllunio ar gyfer y dyfodol, ac y gall cael cyllid diogel roi’r hyder a’r sicrwydd i chi yn ystod eich astudiaethau addysgol.

Mae Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir Fynwy bellach yn cynnig cyfle i wneud cais am gyllid aml-flwyddyn o hyd at 3 blynedd.

Pwy all wneud cais?

  • Rhaid i ymgeiswyr fyw yn ardal Sir Fynwy fel yr oedd yn 1956, h.y. yr Awdurdodau Lleol a ddaeth yn ardal Gwent: Torfaen, Blaenau Gwent, Casnewydd a Sir Fynwy (y cyfan neu ran ohono)
  • Rhaid i ymgeiswyr hefyd fod wedi mynychu Ysgol Uwchradd yn ardal Gwent am o leiaf 2 flynedd
  • Rhaid i ymgeiswyr fod yn 25 oed neu’n iau

Sut i wneud cais?

Rhaid i ymgeiswyr lenwi’r ffurflen gais ar-lein. Sicrhewch eich bod yn darllen y meini prawf yn ofalus cyn i chi wneud cais i sicrhau eich bod yn gymwys.

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir Fynwy

Heb y gefnogaeth, ni fyddwn wedi cael y run cyfleon

Darllen mwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys

Darllenwch y testun canlynol i sicrhau eich bod yn gymwys cyn dechrau'ch cais:

Parhewch

Grants

Gweld y cyfan

Cronfa Cymunedol Assura

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Anabledd

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg