Mae cymryd camau ar y cyd i wella dealltwriaeth yn gweithio

Wrth i ni symud i ffwrdd oddi wrth heriau’r 15 mis diwethaf, a dechrau rhoi’r pandemig y tu ôl i ni, mae’n bryd i ni ddechrau meddwl am y dyfodol. Mae hyn yn arbennig o wir am y trydydd sector.   Fis Medi 2020, cyhoeddodd Sefydliad Cymunedol Cymru ei adroddiad Yn Uchel ac yn Groch. Wrth i ni syumd yn ôl at ‘fusnes fel arfer’ rydyn ni’n adolygu’r meini prawf ar gyfer ein cronfeydd i wneud yn siŵr eu bod yn cyd-fynd â’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu; cynnig arian craidd ar gyfer costau craidd sefydliadau a rhoi cyfle i fwy o grwpiau gael arian dros dair blynedd.   Mae’n bwysig i ni fod grwpiau’n gwybod ein bod ni wedi gwrando ar yr hyn sydd ganddyn nhw i’w ddweud a’n bod ni’n ymateb i hynny.

Darn arall allweddol o wybodaeth a ddaeth o’r adroddiad Yn Uchel ac yn Groch oedd y diffyg gwybodaeth yn nhrydydd sector Cymru o’r amrywiaeth o arianwyr sydd ar gael iddyn nhw y tu hwnt i ffiniau Cymru.

Mae ymddiriedolaethau a sefydliadau yn nodwedd enfawr y byd elusennol yn y DU. Yn ôl y Gymdeithas Sefydliadau Elusennol, mae yna fwy na 10,000 o ymddiriedolaethau a sefydliadau yng ngwledydd Prydain.

Gydag arian cyhoeddus ar gyfer y sector gwirfoddol yn dan wasgfa gynyddol, mae’n rhaid i sefydliadau nid er elw allu deall pwy sy’n rhoddi grantiau, ac o dan ba amodau, yn enwedig yn dilyn pandemig pan fydd grwpiau wedi bod yn defnyddio eu harian wrth gefn i dalu am y cynnydd yn y galw am eu gwasanaethau.

Ar ôl casglu’r wybodaeth, rydyn ni’n partneru gyda Sefydliad Pears i ddatblygu prosiect ‘Dysgu Gweithredol’.

Fel rhan o’r prosiect, byddwn yn gweithio gydag amrywiaeth eang o grwpiau yn y trydydd sector yng Nghymru, o elusennau i grwpiau gwirfoddol, ac o wahanol faint, sy’n talu sylw i amrywiaeth o broblemau ar draws Cymru. Trwy’r gwaith hwn, rydyn ni’n gobeithio dod i ddeall yn well y broses sydd ei hangen i ddechrau partneriaeth lwyddiannus rhwng y rhai sy’n cael grantiau a’r rhai sy’n ariannu’r grantiau a hefyd nodi rhai ymarferion da y gellid eu rhannu gydag eraill.

Nid eich rhaglen grant arferol yw Cronfa Dysgu Gweithredol Pears ond prosiect ar sail ymchwil a fydd yn cael cefnogaeth gan ymchwilydd annibynnol gydol yr amser.   Rydyn ni wedi penodi Wavehill i gydweithio gyda ni ar yr ymchwil hwn.

Gall grwpiau ymgeisio i fod yn un o 25 o sefydliadau a fydd yn cael £2,000 i ddatgloi gallu yn eu sefydliadau yn gyfnewid am gymryd rhan mewn rhaglen wedi’i chynllunio o ymchwil ac o ddysgu gweithredol.

Bydd y grwpiau y mae eu ceisiadau’n llwyddiannus i gymryd rhan yn y ‘dysgu gweithredol’ yn gweithio gyda Swyddog Prosiect yn Sefydliad Cymunedol Cymru. Bydd y Swyddog Prosiect yn darparu cefnogaeth ac arweiniad 1:1 ac yn gweithio gyda nhw i nodi 3 – 5 o arianwyr o’r tu allan i Gymru sy’n cydweddu’n dda gyda’r hyn mae eich gwaith yn canolbwyntio arno.

Bydd grwpiau’n elwa drwy gael

  • mwy o hyder yn eich gallu i gyflwyno hanes clir am eich gwaith gydag arianwyr
  • gwell dealltwriaeth o’r broses grantiau o safbwynt arianwyr
  • dysgu mwy am ba feysydd y gallai eich sefydliad eu datblygu a ble i gael cefnogaeth.

Rydyn ni’n cynnal pedwar gweithdy i helpu grwpiau i ddod i ddeall y prosiect hwn yn well ac i ateb unrhyw gwestiynau ynghylch y cyfle diddorol hwn. Rydyn ni’n argymell yn gryf eich bod yn archebu lle mewn gweithdy cyn cyflwyno cais.

Mae hwn yn ddarn cyffrous o waith ac rydyn ni’n gobeithio y bydd yn dangos rhai meysydd cyffredin, yn amlygu rhai heriau y bydd y sector yn eu hwynebu ac, yn bwysicach, yn ein helpu ni i ddeall lle mae yna gyfloedd i gydweithio, gweithio mewn partneriaeth a datblygu caderndid a chynaliadwyedd drwy wella gwybodaeth a chysylltiadau.

Trwy weithio gyda’n gilydd gallwn gryfhau cymunedau Cymru ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a newid bywydau er gwell.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

 

News

Gweld y cyfan
Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia