Mae prosiectau merched a genethod cymru yn rhannu cyllid Cymunedol Treth ar Damponau Cenedlaethol

Mae prosiectau merched a genethod cymru yn rhannu cyllid Cymunedol Treth ar Damponau Cenedlaethol

Mae pum prosiect lleol sy’n gweithio â rhai o ferched a genethod mwyaf agored i niwed cymdeithas wedi derbyn hwb gwir ei angen o ran cyllid oddi wrth Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Mae’r elusennau a’r grwpiau cymunedol bychain hyn wedi derbyn rhwng £5,000 – £10,000 oddi wrth y Gronfa Gymunedol Treth ar Damponau i ddarparu gwasanaethau i ferched o bob oed a chefndir sy’n wynebu materion megis tlodi misglwyf, camdriniaeth ddomestig a rhywiol, iechyd meddwl a diweithdra hirdymor i helpu i fagu’u sgiliau, eu hyder a’u hunan-barch.

Bydd prosiectau yng Nghymru sy’n derbyn cyllid yn helpu merched a genethod o ystod eang o grwpiau oedran, ethnigeddau a chefndiroedd i ddefnyddio gweithgareddau lles, i dderbyn cymorth megis cwnsela ac eiriolaeth, i ddatblygu rhwydweithiau cymdeithasol, i ddatblygu sgiliau digidol ac i fynychu cyrsiau magu hyder.

Dywedodd Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol yng Nghymru:

“Mae’r gronfa hon yn darparu cymorth ariannol hanfodol i brosiectau cymunedol pwysig sydd â’r nod o wella bywydau merched a genethod difreintiedig. Mae Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn falch o fod yn dosbarthu’r Gronfa Gymunedol Treth ar Damponau ac mae’n parhau i gynnig cefnogaeth a chymorth i ferched a genethod agored i niwed ledled Cymru. “

Mae Sefydliad Cymunedol yng Nghymru wedi dyfarnu pum grant i’r prosiectau a ganlyn:

Bydd prosiect Women Connect First yng Nghaerdydd yn galluogi, yn fras, 250 o ferched a genethod i elwa o ystod o weithgareddau lles megis dosbarthiadau ioga, myfyrdod ar ymwybyddiaeth o’u hunain ac ymarfer. Byddant hefyd yn derbyn cymorth megis cwnsela ac eiriolaeth, lleoliadau a chyfleoedd i wirfoddoli i helpu â datblygiad personol.

Mae Peak’s Caban Ffoto yn rhaglen hyfforddi yn y celfyddydau digidol fydd yn gwella hyder ac yn hwyluso dysgu gyda 12 o ferched ifainc 16-25 mlwydd oed, gan greu cynnwys digidol yn ymwneud â diwylliant, pobl, treftadaeth a thirwedd Y Fenni, gan ganiatáu i bobl ifanc gymryd perchnogaeth o’r ardal lle maent yn byw a rhoi sylw i’r stigma y maent yn ei wynebu.

Bydd Canolfan Merched Gogledd Cymru Cyf. yn Y Rhyl yn datblygu ystod o weithgareddau cymunedol fydd yn adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol i ferched a genethod. Caiff gwirfoddolwyr eu grymuso i gynnig, trefnu, a llunio gweithgareddau sy’n lleihau arwahanrwydd, sy’n magu cyfeillgarwch, hyder a sgiliau, ac sy’n hyrwyddo ethos ‘merched i ferched’.

Mae Home-Start Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn derbyn cyllid i hyfforddi aelod o staff i fod yn hwyluswr i’r Rhaglen Ryddid a gydnabyddir yn genedlaethol. Bydd y rhaglen yn cynorthwyo merched i nodi perthynas lle mae camdriniaeth yn bodoli ac fe fydd yn eu hannog i wneud cynlluniau diogelwch neu gynlluniau i adael.

Bydd prosiect ‘Listen Up / Gwrandewch’ gan Dynamix Ltd yn Abertawe yn gweithio â 3 grŵp o 15 o ferched i ddarparu cwrs magu hyder dros 4 wythnos i’w cyfarparu â’r offer i gael pobl i glywed eu lleisiau, i gymryd mwy o ran yn eu cymunedau ac i godi dyheadau fel eu bod yn teimlo’n fwy galluog i chwilio am neu i wella cyfleoedd i gael hyfforddiant neu waith cyflogedig.

Fel un o sefydliadau mwyaf y Deyrnas Unedig am roi grantiau, fe ofynnodd y llywodraeth i Sefydliad Cymunedol y DU (UKCF) ddosbarthu’r gyfran fwyaf o’r cyllid a godwyd drwy’r ardoll ar gynnyrch misglwyf yn 2017/18 i brosiectau lleol, bychain sy’n gweithio gyda’i rwydwaith o Sefydliadau Cymunedol ledled y

Deyrnas Unedig, ac mae Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn rhan ohonynt.

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu