Mae Sefydliad Cymunedol Cymru wedi cefnogi gwasanaethau hanfodol i bobl sy’n chwilio mewn partneriaeth â Sefydliadau Cymunedol y DU ac elusen y Seiri Rhyddion

Lansiwyd Cronfa Gymorth Wcráin y llynedd, yn dilyn dechrau’r rhyfel yn yr Wcráin. Mae wedi helpu elusennau lleol a sefydliadau cymunedol sy’n darparu cymorth i ffoaduriaid sy’n cyrraedd o Wcráin, gan gefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau yn uniongyrchol ar gyfer integreiddio cymdeithasol unigolion a theuluoedd yn y DU.

Aeth yr arian o Gronfa Gymorth Wcraineg tuag at grant Cronfa Cenedl Noddfa Sefydliad Cymunedol Cymru i Homestart Cymru i’w galluogi i gefnogi 120 o deuluoedd sy’n chwilio am noddfa yng Ngwent, i wella eu llesiant, gwydnwch ac integreiddio yn eu cymunedau.

Bydd y grant gan Gronfa Croeso Cenedl Noddfa yn eu helpu i efelychu eu prosiect presennol a llwyddiannus yng Nghaerdydd i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn ardal Gwent.
Er bod blwyddyn wedi mynd heibio ers dechrau’r rhyfel, heb os, bydd ei effaith yn para am flynyddoedd lawer i ddod, gan barhau i achosi dioddefaint i’r miliynau o Wcrainiaid dadleoledig o gwmpas Ewrop. Ond yn anffodus, mae Wcráin ond yn un o’r nifer o wledydd sy’n wynebu gwrthdaro ac anffafriaeth ledled y byd, gyda miloedd o bobl yn cael eu gorfodi i ffoi o’u cartrefi bob dydd. Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud gan grwpiau cymunedol yng Nghymru yn helpu i sicrhau bod unigolion a theuluoedd sydd wedi’u dadleoli yn dianc rhag gwrthdaro a gwahaniaethu yn cael yr help sydd ei angen arnynt.

Meddai Rosemary Macdonald, Prif Weithredwr Sefydliadau Cymunedol y DU:

“Mae’r prosiectau hyn yn y DU yn hanfodol i gynnwys ac integreiddio ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn y tymor hir sy’n gobeithio am fywyd mwy diogel. Wnaethon nhw ddim dewis y cyfeiriad hwn a dylen nhw gael pob cyfle i deimlo eu bod yn cael eu croesawu a’u cynnwys yn eu cymunedau newydd. Gydag arian hyblyg gan bartneriaid fel elusen y Seiri Rhyddion, gall y gwasanaethau hanfodol hyn barhau i ddarparu’r cymorth hwn a helpu pobl i ailadeiladu eu bywydau.”

Dywedodd Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Mae’r cyllid hwn yn helpu Homestart i ddarparu cefnogaeth hanfodol yng Ngwent i bobl a ddadleolwyd gan wrthdaro a chwilio am noddfa. Mae angen y gefnogaeth a gynigir gan Homestart a sefydliadau fel nhw nawr yn fwy nag erioed wrth i Gymru groesawu mwy o ffoaduriaid a cheiswyr lloches.”

Dywedodd Les Hutchinson, Prif Weithredwr Sefydliad Elusennol y Seiri, elusen y Seiri Rhyddion:

“Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu cynnig cymorth sylweddol i lawer o Wcrainiaid sydd wedi cyrraedd y wlad hon. Maen nhw wedi rhoi’r gorau i bopeth mewn gwlad yn ymrafael â chanlyniadau gwrthdaro trychinebus, ac rwy’n falch bod y cymorth a ddarperir gan y Seiri Rhyddion yn gwneud cymaint o wahaniaeth.”

Cliciwch yma i wybod mwy am Gronfa Croeso Cenedl Noddfa.

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu