Asha Vijendran

Pennaeth Gweithrediadau Grantiau

Asha Vijendran

Fy nghefndir

Rwyf wedi gweithio yn y Sector Gwirfoddol ers dros 18 mlynedd, 10 mlynedd o ddarparu gwasanaethau uniongyrchol, ac 8 mlynedd mewn codi arian. Dechreuodd fy ngyrfa yn The Prince’s Trust, gan weithio gyda phobl ifanc nad oeddent yn ymwneud ag addysg, hyfforddiant na gwaith, yn enwedig y rhai a oedd wedi profi gofal neu wedi ymwneud â’r heddlu.

Arweiniodd fy ngyrfa wedyn at rôl anhygoel yn arwain Rhaglen Plant a Phobl Ifanc ledled y wlad ym Mencap. Gan weithio gyda thîm o 45 cawsom gyfle anhygoel i feithrin hyder a sgiliau unigolion ifanc, yn ogystal â’u cefnogi i ddod yn llysgenhadon dros Mencap.

Cyn ymuno â Sefydliad Cymunedol Cymru, gweithiais yng Nghyngor Ffoaduriaid Cymru gan arwain eu gwaith creu incwm. Codais dros £1.6 miliwn o incwm i gefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid ledled Cymru.

Trwy gydol fy nhaith broffesiynol, rwyf wedi cael fy ngyrru gan angerdd dwfn dros lesiant a grymuso’r bobl a’r cymunedau rydym yn eu cefnogi.

Throughout my professional journey, I have been driven by a deep passion for the well-being and empowerment of the people and communities we support.

Beth ydw i'n ei wneud

Fi yw’r Pennaeth Gweithrediadau Grantiau a gyda fy nhîm eithriadol o Swyddogion Grant, ein prif genhadaeth yw helpu cymunedau Cymru i ffynnu a newid bywydau.

Agwedd allweddol o fy rôl yw gwrando ar y bobl a’r cymunedau rydym yn eu cefnogi i ddeall eu heriau a’u datrysiadau, gan sicrhau bod y grantiau a ddarparwn yn cefnogi’r newid y maent am ei weld.

Rwyf wedi ymrwymo i sicrhau hygyrchedd ein grantiau i bawb ac rwy’n croesawu unrhyw adborth ynghylch ein proses ymgeisio a’r gefnogaeth a gynigiwn.

Gofynnwch i mi am...

Ymgysylltu â’r gymuned, sicrhau bod darparu gwasanaethau yn canolbwyntio ar yr unigolyn, cydraddoldeb, Salesforce, unrhyw beth TG (Office 365).

Mae gen i angerdd hefyd dros deithio, felly os ydych chi eisiau unrhyw awgrymiadau ar ble i fynd, gofynnwch.

Pam dwi'n caru Cymru

Rwy’n ymfalchïo’n fawr yn fy nhreftadaeth Gymreig. Treuliais i’r rhan fwyaf o fy mhlentyndod yn archwilio lleoedd hardd fel Dinbych-y-pysgod, Eryri, a Big Pit! Rwyf wrth fy modd bod gen i draethau a mynyddoedd o fewn awr i fy nhŷ.

Team members

Gweld y cyfan
Richard Williams

Richard Williams

Prif Weithredwr

Andrea Powell

Andrea Powell

Cyfarwyddwr Rhaglenni (Dirprwy Prif Weithredwr)

Katy Hales

Katy Hales

Cyfarwyddwr Dyngarol

Ffion Roberts

Ffion Roberts

Rheolwraig Grantiau a Rhaglenni