Cynnig llwyfan i bobl ifanc

Cronfa Plant a Phobl Ifanc

Cynnig llwyfan i bobl ifanc

“Fedra i ddim credu beth mae fy mhlant wedi’i gyflawni ar ôl treulio wythnos yn y gweithdy hwn! Maen nhw wedi dysgu cymaint o sgiliau, ac nid am theatr a creadigrwydd yn unig ond sgiliau bywyd a fydd yn gefn iddyn nhw yn eu dyfodol. Maen nhw wedi trechu rhwystrau ac wedi dangos fod gwneud rhywbeth hollol ddiarth yn gallu gwella’u gwydnwch a’u hunan hyder.”

Mae Gweithdy Dinbych, elusen celfyddydau cymunedol, yn defnyddio theatr i godi hyder a datblygu pobl ifanc.

Gyda grant o £8,500 gan Gronfa Plant a Phobl Ifanc, cynhaliwyd ysgol haf bum diwrnod yn rhad ac am ddim i bobl ifanc difreintiedig yn byw yn Ninbych a’r ardaloedd cyfagos.

Roedd plant o bob cefndir yn yr ysgol haf, llawer heb unrhyw brofiad o berfformio. Roedden nhw’n cymryd rhan mewn gweithdai creadigol mewn actio, barddoniaeth, ysgrifennu a chanu gyda pherfformiad am ddim i deuluoedd a ffrindiau yn benllanw’r wythnos.

Ddechrau’r wythnos, roedd llawer o’r plant yn teimlo’n ansicr a fydden nhw’n gallu perfformio ar y diwedd. Ond, wrth i’r wythnos fynd yn ei blaen, tyfodd hyder y plant a llwyddodd pob un gymryd rhan yn y sioe.

Mae rhieni wrth eu bodd bod hyder eu plant wedi cynyddu cymaint.

Roedd un ferch ifanc a oedd yno yn brwydro yn erbyn pryder ac yn ei chael hi’n anodd i wneud ffrindiau, ond meddai ei mam:

”Mae fy merch wrth ei bodd yno. Mae’n dod gartref wedi gwirioni ar ba sgiliau mae hi wedi’u dysgu a’r ffrindiau newydd mae hi wedi’u gwneud”.

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint