Darparu lle diogel i gyn-filwyr

Cronfa Buddsoddi Cymunedol Trivallis

Mae Valley Veterans yn sefydliad dan arweiniad cyn-filwyr sydd wedi’i leoli yng nghanol Cymoedd Rhondda sy’n rhoi cymorth i gyn-aelodau y lluoedd sy’n agored i niwed.

Cawsant eu sefydlu dros 15 mlynedd yn ôl fel grŵp cymorth anffurfiol ar gyfer dioddefwyr PTSD ac maent wedi tyfu’n elusen gofrestredig gyda dros 120 yn cymryd rhan.

Maen nhw’n rhoi cymorth a chyngor ymarferol i gyn-filwyr yn ogystal â gweithgareddau garddwriaethol a ceffylau awyr agored a chlwb brecwast wythnosol. Cawsant grant o £5,000 gan y Trivallis Community Investment Fund i fynd tuag at brynu ffensys diogelwch a giât ar gyfer ardal gardd yr elusen.

Mae’r cyfranogwyr wedi dweud sut mae’r gweithgareddau garddwriaethol a’r therapi ceffylau wedi eu helpu gyda’u hiechyd meddwl a chorfforol. Ynghyd â’r clwb brecwast wythnosol, maen nhw’n teimlo bod ganddyn nhw le diogel i gwrdd a sgwrsio gyda phobl sy’n deall beth maen nhw’n mynd drwyddo, gan helpu creu cyfieillgarwch a brwydro yn erbyn ynysu cymdeithasol.

Mae Dai, aelod cyn-filwr, wedi elwa’n fawr o gymorth Valley Veterans:

“Roedd fy nghysylltiad cyntaf â Valley Veterans ychydig flynyddoedd yn ôl ond doeddwn i ddim yn barod ar y pryd i fynd i’r Clwb Brecwast na defnyddio eu gwasanaethau, ond roeddwn yn gwybod ei fod yno. Wrth i mi fynd yn sâl eto fyth gyda salwch Rhyfel y Gwlff, treuliais flynyddoedd yn cysgu, yn delio gyda’r boen a’r niwl cof, a oedd yn gyfnod tywyll.

Yn y diwedd, gyda chefnogaeth mentor, dechreuais fynd i glwb Valley Veterans ar ddydd Iau.

Ar y dechrau, ni allwn aros yn rhy hir yn yr adeilad wrth fynd i Gyn-filwyr y Fali oherwydd fy materion PTSD, ond fe gymeron nhw’r amser i helpu.

Roeddwn wedi bod yn ynysu fy hun am flynyddoedd ond gyda chefnogaeth Valley Veterans dwi’n teimlo erbyn hyn mod i’n perthyn i deulu newydd; fe wnaethon nhw i mi deimlo’n falch o fy ngwasanaethau ac maen nhw’n derbyn yr anafiadau roeddwn i wedi eu cael tra’n gwasanaethu.

Roedden nhw’n darparu gweithgareddau y gallwn gymryd rhan eto, fel gofalu am geffylau er bod fy anabledd yn fy nal yn ôl rhag gwneud y rhan fwyaf o bethau yn fy mywyd.  Ar y dechrau, roedd gen i ofn y ceffylau ond gydag amser dwi wedi dysgu eu parchu a’u caru nhw, fel maen nhw’n fy ngwneud i a dwi’n hoffi gwylio’r blodau’n tyfu yng ngardd y Valley Veterans.

Gan nad ydw i’n gallu gweithio bellach, maen nhw wedi fy helpu i ddod i delerau â hyn ac adeiladu fy hunan-werth drwy helpu eraill yn ein cymuned, fel darparu bwyd i aelodau drwy’r pandemig.

Fe wnaethon nhw hefyd herio fy marn am beidio cymryd help i mi fy hun gan nad oeddwn i eisiau cael fy ngweld fel lleygwr. Erbyn hyn rwy’n gweld fy hun yn gyn-filwr sydd wedi’i anafu, a gyda chefnogaeth Valley Veterans, roeddwn i’n gallu cael yr help roeddwn i ei angen i fyw’r bywyd gorau y gallaf ei arwain.

Fydda i byth yn dychwelyd i’r gwaith ond o leiaf mae gen i rôl y gallaf ei gwneud erbyn hyn; Rwy’n teimlo fy mod i’n cael fy ngwerthfawrogi a fy mod yn falch o fod yn rhan o Valleys Veterans.”

 

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint