Cynnal cymorth i bobl agored i niwed

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Cynnal cymorth i bobl agored i niwed

“Mae grant Sefydliad Cymunedol Cymru wedi ein helpu i ddal ati i gynnig cefnogaeth lles trwy ein galluogi i ddal i dalu cyflogau staff a gwasanaethau cylch galw.”

Mae’r Canolfan Gwnsela yn Sir y Fflint yn gweithio ar draws y sir, yn darparu cefnogaeth sy’n fawr ei angen i bobl a theuluoedd bregus sy’n cael eu heffeithio’n uniongyrchol gan hunan laddiad, hunan niwed ac iselder. Mae’r gwasanaeth yn achubiaeth i’r rhai a fyddai’n ei chael hi’n anodd i gael gwasanaethau prif ffrwd oherwydd y gost.

Ers i Covid-19 ymddangos, bu cynnydd yn y gofyn am gefnogaeth y Ganolfan Gwnsela – oddi wrth gleientiaid hen a newydd. Mewn ymateb, mae wedi cynyddu’i ddarpariaeth cwnsela o bell ar frys i sicrhau ei fod yn gallu cyfarfod â’r gofyn am gefnogaeth ychwanegol yn ystod yr amser anodd yma.
Cafodd Hwb Cwnsela grant brys o £2,000 gan Sefydliad Cymunedol Cymru o’i Gronfa Gwydnwch Coronafeirws – a fydd yn helpu’r gwasanaeth i barhau gyda’i waith hanfodol yn darparu bwyd a gwasanaeth lles meddyliol i drigolion bregus Sir y Fflint.

Soniodd Paula Ringeval yn fanylach am y cyllid a gafodd y Ganolfan Gwnsela gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

“Rydyn ni wedi dargyfeirio ein sefydliad yn sylweddol oherwydd y pandemig presennol o Covid-19 ac wedi cynyddu’n gwasanaeth dosbarthu bwyd yn enfawr o ddau ddiwrnod i chwe diwrnod yr wythnos. Rydyn ni’n dosbarthu i lawer o rieni sy’n ei chael yn anodd i ddarparu ar gyfer eu plant.

Rydyn ni’n danfon i 25 o gartrefi’r dydd. Yn garedig iawn, mae Aldi wedi cyfrannu 90% yn fwy i’n helusen. Mewn ymateb i’r gofyn lleol, mae Lidl hefyd yn cyfrannu i’n sefydliad erbyn hyn.

Hoffwn ddiolch i Sefydliad Cymunedol Cymru am ei gefnogaeth yn ystod yr hyn sy’n adeg anodd iawn i ni fel elusen ac fel cymdeithas.”

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint