Y set ffilm sy’n arbed bywydau plant

Cronfa Waddol Gymunedol Sir y Fflint

Y set ffilm sy’n arbed bywydau plant

“Drwy dalu costau trafnidiaeth pedair ysgol yn Wrecsam, gwnaethom alluogi 130 o blant i gymryd rhan mewn rhaglen addysg diogelwch rhyngweithiol PentrePeryglon.”

Mae PentrePeryglon yn addysgu plant a phobl ifanc i fod yn ymwybodol o ddiogelwch er mwyn lleihau’r achosion o farwolaethau ac anafiadau damweiniol a hyrwyddo iechyd, llesiant a diogelwch yn y gymuned. Dyfarnwyd £700 i’r rhaglen er mwyn galluogi disgyblion o bum ysgol yn Sir y Fflint i fynd i’w chanolfan diogelwch rhyngweithiol drwy gyllido’r gost o deithio i’r ganolfan.

Mae PentrePeryglon yn cynnig cyfle i ymwelwyr ddysgu am ddiogelwch mewn ffordd llawn hwyl a rhyngweithiol. Mae’r ganolfan wedi’i chynllunio fel set ffilm. Mae ymwelwyr yn teithio o’r cartref, i’r traeth, i gefn gwlad, i’r maes chwarae, i’r fferm ac i leoliadau eraill, er mwyn dysgu am risgiau a sut i gadw’n ddiogel.

Drwy’r cyllid hwn, roedd PentrePeryglon yn gallu talu costau trafnidiaeth i’r ganolfan ar gyfer 130 o ddisgyblion o bum ysgol yn Sir y Fflint. Heb y cymorth ariannol hwn, ni fyddai’r plant wedi gallu mynd i ganolfan diogelwch rhyngweithiol PentrePeryglon.

Dywedodd y plant fod y daith diogelwch addysgol yn ddiddorol, a gwnaeth yr athrawon ganmol ansawdd a dyfnder y wybodaeth a roddir i’w disgyblion, gydag un athro yn nodi ei bod yn ‘bwysig clywed a pharhau i glywed y negeseuon yn rheolaidd’.

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint