Grantiau cyntaf a ddyfarnwyd gan Gronfa Croeso Cenedl Noddfa Sefydliad Cymunedol Cymru

Oasis One World Choir

Mae grantiau cyntaf Cronfa Croeso Cenedl Noddfa wedi’u dyfarnu i gefnogi elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sydd wedi cael eu dadleoli gan wrthdaro ac sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru.

Ymhlith y prosiectau a gefnogir gan y gronfa mae côr ar gyfer pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghaerdydd, sesiynau celf a chwarae a chanolfan cwrdd â rhannu i bobl sy’n chwilio am noddfa yn ardal Wrecsam a darpariaeth o wersi Saesneg/Cymraeg sylfaenol a gogwydd cymdeithasol i geiswyr noddfa yng Ngogledd Cymru.

Mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru wedi derbyn grant aml-flwyddyn o’r gronfa i sefydlu Arweinydd Clymblaid Ffoaduriaid Cymru i eirioli dros newid i geiswyr lloches a ffoaduriaid.

Gyda 32 mlynedd o brofiad, mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn helpu i gael dros 3,000 o geiswyr lloches a ffoaduriaid bob blwyddyn i adeiladu dyfodol newydd trwy wasanaethau cyngor, cefnogaeth ac eiriolaeth arbenigol.

Maent yn un o’r sefydliadau sy’n ffurfio Cynghrair Ffoaduriaid Cymru sydd, drwy gyd-weithio, rhannu gwybodaeth, ac adolygu tueddiadau, yn cyfrannu at Gymru fwy gwybodus, gyfartal, a chyfrifol yn fyd-eang.

Bydd y swydd Arweinydd Clymblaid Ffoaduriaid Cymru yn creu llais ar gyfer pobl sy’n chwilio am noddfa ac yn hyrwyddo systemau gwell drwy bolisi, eiriolaeth ac ymgyrchu. Bydd y gwaith yn cael gwybod yn uniongyrchol gan bobl sydd â phrofiad byw a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi.

Dywedodd Andrea Cleaver, Prif Weithredwr Cyngor Ffoaduriaid Cymru:

“Rydym wrth ein bodd fod Sefydliad Cymunedol Cymru yn cydnabod pwysigrwydd strategol ein prosiect. Bydd y prosiect dros dair blynedd yn ariannu swydd Cydlynydd Clymblaid i feithrin capasiti ymhlith ein 54 aelod, cynyddu aelodaeth, helpu i rannu gwybodaeth a sicrhau bod camau’n cael eu cymryd yn lleol ac yn genedlaethol wrth ddod yn Genedl Noddfa. Diolch yn fawr i bawb yn Sefydliad Cymunedol Cymru am eu rhan wrth groesawu ffoaduriaid.”

Dywedodd Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Rydyn ni’n falch iawn o allu dyfarnu’r grantiau cyntaf o Gronfa Croeso Cenedl Noddfa i sefydliadau cymunedol sy’n darparu cefnogaeth hanfodol i bobl sydd wedi cael eu dadleoli gan wrthdaro ac sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru. Mae gwaith y grwpiau hyn wedi dod yn gynyddol bwysig wrth i gymunedau Cymru groesawu mwy a mwy o ffoaduriaid a cheiswyr lloches ac yn eu helpu i ymgartrefu yn eu hamgylchoedd newydd.”

Dywedodd Jane Hutt AS, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru:

Mae Llywodraeth Cymru yn falch o fod wedi cyfrannu £1m i helpu i lansio’r Gronfa Croeso Cenedl Noddfa. Pan lansiwyd ein gweledigaeth Cenedl Noddfa yn 2019, roeddem yn gobeithio ysbrydoli llawer o bobl eraill i ymuno â ni ar y daith tuag at gymdeithas fwy cynhwysol. Mae sefydlu’r gronfa hon a’r grantiau a ddyfarnwyd yn dangos y weledigaeth gydweithredol hon. Bydd y prosiectau hyn o fudd mawr i bobl sy’n chwilio am noddfa a’u cymunedau lletyol ledled Cymru.”

Derbyniodd y gronfa swm enfawr o geisiadau, ac ni ellid ariannu rhai ohonynt felly er mwyn galluogi’r Gronfa Croeso Cenedl Noddfa i helpu mwy fyth o bobl, mae angen rhagor o roddion ar frys.

Gallwch roi i’r gronfa yma.

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu