Lle i deimlo’n ddiogel

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

“Rydych chi’n gweld pobl yn dod i mewn ac allan o fan hyn, ond hyd yn oed i fod yma am awr, mae’n iacháu go iawn, credwch chi fi.”

Photo of mother with young child sitting on her lap.Mae Oasis Cardiff yn cefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches gyda chefnogaeth hanfodol i’w helpu i integreiddio o fewn eu cymuned leol.

Gyda’r gwrthdaro diweddar yn Syria ac Wcráin, mae’r galwadau ar y gefnogaeth a gynigir gan Oasis, a sefydliadau fel nhw, wedi cyrraedd lefel na welwyd ei debyg o’r blaen. Gyda mwy a mwy o bobl yn chwilio am noddfa yng Nghaerdydd, mae’r angen i wrando, bod ar gael ac eiriolwr pan fo angen nawr yn fwy nag erioed.

Derbyniodd Oasis Cardiff arian o Gronfa Cenedl Noddfa Croeso i gryfhau’rcapasiti R a sicrhau bodgan ymwelwyr tha t i’w canolfan fynediad at gefnogaeth ymarferol ac emosiynol.

Trwy’r gefnogaeth hon, maent wedi treialu nifer o wahanol ddulliau cyfannol i rymuso cleientiaid gydag offer i ymdopi a ffynnu. Ymhlith y rhain mae ehangu eu system brysbennu.

Maen nhw wedi ychwanegu at eu tîm Triage i sicrhaue y gallan nhw barhau i gynnig croeso cynnes i’r nifer cynyddol o ymwelwyr i’w canolfan. Pan fydd pobl yn cyrraedd Cymru am y tro cyntaf, maen nhw’n aml yn gallu teimlo wedi’u llethu a’u hynysu. Pan fyddant yn cyrraedd Oasis, mae’n hanfodol eu bod yn cael eu croesawu ar unwaith, a’u hanghenion yn cael eu hasesu.

Cafodd Annie (newid enw) a’i mab ifanc eu rhoi mewn llety yng Nghaerdydd ond oherwydd ei gorbryder a hwyliau isel, roedd hi’n anodd iawn gadael ei hystafell. Pan gyrhaeddodd Annie Oasis, roedd hi’n teimlo’n unig iawn ac wedi’i llethu ac roedd ei mab yn dawel ac yn tynnu’n ôl.

Eisteddodd Swyddog Triage yn Oasis gyda hi mewn ystafell dawel a gwrando ar ei sefyllfa gan bwysleisio ei bod bellach mewn lle diogel. Doedd Annie a’i mab ddim wedi bwyta’n iawn ers iddyn nhw gyrraedd y DU felly fe drefnodd y Swyddog Triage iddyn nhw gael ychydig o ginio gyda’i gilydd mewn lle tawel.

Treuliodd y Swyddog Triage amser gydag Annie, yn ei hysbysu o ba grwpiau a chefnogaeth gymdeithasol y gallwn eu darparu yn Oasis a hefyd rhai ysgolion lleol y gallai gysylltu â nhw i’w mab. Fe wnaeth y Swyddog Triage hefyd sefydlu apwyntiad cyfreithiwr iddi a’i hychwanegu at grwpiau Oasis WhatsApp i dderbyn gwybodaeth am deithiau a gweithgareddau cymdeithasol.

Cafodd becyn o nwyddau ymolchi i fenywod a rhywfaint o fwyd i’w mab, a’i hannog i ddychwelyd y diwrnod canlynol. Gadawodd Annie Oasis yn teimlo’n llawer tawelach, ac yn ddiolchgar am yr empathi a gafodd.

Pan gyrhaeddon nhw’r diwrnod wedyn, dangoswyd mab Annie yr ardal chwarae yn Oasis a buan y dechreuodd chwarae a rhyngweithio â phlant eraill. Dechreuodd y ddau ohonynt fynychu grŵp cerddoriaeth a storïa wythnosol yn Theatr y Sherman y maent yn ei mwynhau’n fawr.

Meddai Annie :

“Rydw i mor ddiolchgar am yr holl gefnogaeth a gefais i; Rwy’n teimlo’n fwy hamddenol ac hapusach ac mae gen i obaith nawr am ddyfodol mwy positif i’m mab a minnau. “

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint