O Gaerdydd i Amlwch… darganfod gwir harddwch Cymru

Mae Tricia Bowen, gwirfoddolwr o Awstralia, newydd ddychwelyd o daith o amgylch Cymru yn siarad â grwpiau rydym wedi eu cefnogi am bŵer grantiau bychain. Yma mae Tricia yn rhoi’r gwaelod i lawr ar ei thaith adrodd straeon epig ar draws Cymru.

Mae wythnosau lawer wedi mynd heibio ers i mi ysgrifennu fy mlog cyntaf, ac rwyf bellach wedi dod yn gylch llawn ac wedi dychwelyd i Gaerdydd lle dechreuodd y daith hon. Doeddwn i ddim hyd yn oed yn gallu dyfalu pa filltiroedd oeddwn i’n eu cwmpasu.

Dwi wedi teithio i Ddinas Powys, Tredegar, Merthyr Tudful, Treherbert a Phort Talbot yn y de. Dwi wedi siarad gyda phobl yn Abergwaun, Tregaron a Llanfair-ym-Muallt. Dwi wedi teithio i’r gogledd i Fangor, Amlwch a Llangollen. Dwi wedi defnyddio bysus neu drenau lleol i fynd o gwmpas felly dwi hefyd wedi cael y pleser o gwrdd â llawer o bobl leol, ac weithiau hyd yn oed eu cŵn, sydd wedi rhoi llawer o lawenydd i mi!

Yn ogystal ag ymweld â gwahanol grwpiau a sefydliadau a gefnogir gan Sefydliad Cymunedol Cymru, roeddwn hefyd yn cynnwys detour personol byr. Es i Dreharris, i weld y tŷ lle’r oedd fy Nana yn byw unwaith. Fe wnes i gnocio ar y drws, gan obeithio cyflwyno fy hun i’r perchnogion presennol. Yn anffodus, nid oedd neb gartref. Ond doedd dim ots. Mae’r arwydd croeso sy’n hongian ar y drws hwnnw yn dweud y cyfan. CROESO – Mae CROESO wedi bod yn air rwyf wedi ei glywed sawl gwaith ar y daith hon.

Rwyf wedi clywed pethau eraill dro ar ôl tro hefyd. Mae ymadroddion fel ‘Roeddwn i jest eisiau helpu’, ‘Roedden ni’n gweld bod angen’, ac ‘rydyn ni wedi dod fel teulu’, wedi bod yn rhan annatod o bob sgwrs. Rwyf wedi fy syfrdanu gan faint mae pobl yn barod i’w wneud dros ei gilydd, faint maen nhw’n gwerthfawrogi pwysigrwydd cysylltiad cymdeithasol, a pha mor awyddus ydyn nhw i adeiladu ac anrhydeddu eu cymunedau.

Rwyf wedi gweld harddwch naturiol anhygoel. Llynnoedd goleuedig yn Eryri. Clogwyni godidog yn disgyn i’r môr o amgylch Abergwaun ac Aberteifi. Grŵp o elyrch gwyn balch yn crwydro ar ddŵr glas llonydd ger Bangor. Gallai’r rhestr honno barhau.

Ond rwyf hefyd wedi cael fy swyno gan harddwch bodau dynol. Plant egnïol a thalentog, wedi’u hamgylchynu gan oedolion cefnogol a chariadus, canu, dawnsio a gwneud gwaith celf cymhleth. Ymgasglodd pobl mewn Canolfan Rhannu Bwyd i gasglu cyflenwadau mawr eu hangen, gan gyfarch ei gilydd gydag anwyldeb a hiwmor dwfn. Pobl oedrannus â dementia, yn gwisgo yng nghynhesrwydd yr haul tra’n gweithio mewn gardd gymunedol persawrus. Chwaraewyr rygbi cadair olwyn talentog yn symud gyda gras a chyflymder mellt. Unwaith eto, mae gormod o enghreifftiau i’w rhestru.

Byddaf yn dychwelyd i Awstralia yn y dyddiau nesaf. Unwaith rydw i adref, ac wedi gwella o’r oedi jet anochel, rwy’n bwriadu ysgrifennu am bob grŵp rydw i wedi’i gyfarfod a gobeithio arddangos y gwaith maen nhw’n ei wneud. Ar ryw adeg i lawr y trac, bydd y cyfrifon hyn ar gael ar wefan Sefydliad Cymunedol Cymru ac ar eu platfformau cyfryngau cymdeithasol, ynghyd â’r ffotograffau rydw i wedi’u tynnu ar hyd y ffordd.

Hoffwn orffen trwy ddiolch i Sefydliad Cymunedol Cymru, ac yn enwedig Anoushka Palmer ac Andrea Powell. Diolch yn fawr iawn i bawb a gytunodd yn hael i gwrdd a siarad â mi.

Hoffwn hefyd ddiolch enfawr i bobl Cymru. Rwy’n deall bod llawer o bobl ledled y wlad yn profi caledi economaidd ar hyn o bryd. Rwyf wedi ei weld ac wedi clywed amdano gyda fy llygaid a’m clustiau fy hun. Ond rwyf hefyd wedi gweld y cryfder, yr haelioni a’r balchder sy’n bodoli mewn cymunedau Cymreig.

Mae bod yn dyst i hynny wedi bod yn fraint anhygoel.

 

News

Gweld y cyfan
Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau