Cyngor Sir y Fflint

Karen Armstrong, Corporate Business and Communications Executive Officer

Cyngor Sir y Fflint

“Mae Cyngor Sir y Fflint wedi bod yn gweithio gyda’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru ers 2014. Rydym wedi datblygu cydberthynas gref ac adeiladol sydd wedi’i gwneud yn bosibl i gronfeydd ymddiriedolaeth blaenorol nad oeddent yn cael eu defnyddio gael eu hadfer a’u cynnig er budd prosiectau cymunedol unwaith eto.

Ers i’r Sefydliad gysylltu â ni gyntaf rhoddwyd canllawiau a chyngor da i ni ar sut y gellid trosglwyddo’r ‘hen’ gronfeydd ymddiriedolaeth hyn i’r Sefydliad Cymunedol drwy ymwneud â’r Comisiwn Elusennol, wrth ddiogelu gwerth gwreiddiol yr ased a chynyddu’r gronfa drwy fuddsoddiadau.
Bu’n bosibl i grwpiau cymunedol lleol ac unigolion gael cymorth ariannol ar gyfer llawer o gyraeddiadau neu brosiectau addysgol. Mae’r Sefydliad yn ceisio adborth gan yr unigolion a’r grwpiau, sy’n darparu tystiolaeth gref o’r hyn sydd wedi’i gyflawni â chyfraniadau grant cymharol fach. Mae cyflwyniad blynyddol i’r Aelodau yng nghyfarfod y Pwyllgor Craffu perthnasol yn cynnal y cyswllt lleol cryf hwn ac mae proffesiynoldeb y sefydliad wedi gwneud argraff ar aelodau’r Cyngor.

Mae’r ffaith bod yr aelodau yn cymryd rhan yn y broses o ddosbarthu grantiau ac yn cael adroddiadau blynyddol gan y sefydliad yn helpu i sicrhau ymdeimlad o berchenogaeth leol.

Hefyd, yn ddiweddar cymeradwyodd y Cyngor y cynnig i drosglwyddo’r cyfrifoldeb am weinyddu a rheoli Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru, yr ymdrinnir â hi mewn ffordd debyg, ac edrychwn ymlaen at gynnal a thyfu’r gydberthynas gadarnhaol a ddatblygwyd hyd yma, wrth sicrhau buddiannau i grwpiau cymunedol ac unigolion yn y Sir.”

Testimonials

Cronfa Teulu Sloman ar gyfer Trelái

Lulu Burridge

Lulu Burridge

Gwraig fusnes a dyngarwr

Y Fonesig Stephanie Shirley

Cyn-lysgennad Dyngarwch Llywodraeth y DU

Blake Morgan LLP

Lisa Davies, Senior Associate